Dorus Pieter Kesler (Stamvader Kes(s)ler Nederlands-Indië)

NL
Dorus Pieter is geboren op 21 januari 1811, in een kamertje aan de Agterdebeurs in Amsterdam, als 4e kind van David Kesler en Johanna Maria van Cleef. Hij wordt op 24 april gedoopt door D. Noordenhout.  Dorothea Stigter is getuige. Dorus Pieter was de eerste Kesler in Nederlands Indië 

(Ancestor Dutch Indies)

EN
Dorus Pieter was born on january 21, 1811 in a room at the Agterdebeurs in Amsterdam. he was the fourth child of David Kesler and Johanna Maria van Cleef. He was baptized on april 24 by D. Noordenhout. Witness was Dorothea Stigter. Dorus Pieter was the first Kes(s)ler in the Dutch Indies.

Met drie monden te voeden (Pieter Bernard is al overleden) wordt het voor het gezin Kesler toch moeilijk. Het gezin doet een beroep op het Huiszittenhuis, een huis voor arme mensen, die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar niet genoeg geld hebben om te eten. Op 18 december 1813 wordt dochter Maria Catharina Elisabeth geboren. Dochter Neeltje ziet op 22 april 1816 het levenslicht. Twee jaar later wordt broertje Lodewijk geboren op 7 oktober 1818. Zoontje Carel is de laatste op 11 februari 1821. David, de oudste van de kinderen is dan 17. De inschrijving van het gezin Kesler in het Huiszittenhuis,in 1818 waarop te zien is dat zoontje Carel nog niet is vermeld, en er nooit op terecht is gekomen:

With three mouths to feed (Pieter Bernard already passed away), it was hard for the Kesler family to make the ends meet. The family appealed to the Huiszittenhuis, an institution for people that could pay for their homes but didn''t had enough to buy there own food.  At december 18, 1813 daughter Maria Catharina was born. Daughter Neeltje was born at april 22, 1816. Two years later Lodewijk was born at oktober 7, 1818. And their last born child Carel was born at februari 11, 1821.

Dorus Pieter vind ik terug in de militieregisters van Amsterdam, een soort dienstplicht ingesteld vanaf 1811:  Volgnummer 769, inschrijvingsnummer register 1013, geboren 21 januari 1811 te Amsterdam, 1 meter 71,2 lang, woonachtig in het 2e huis van de nauwe Lombardsteeg, Werkzaam als kantoorknecht, nummer bij de loteling 3071. Dorus Pieter moest op komen dagen om zijn dienstplicht te vervullen. Dat moest elke 19 jarige. Bij broederdienst was het zo dat bij even getallen de helft in dienst moest. Op dat moment zijn er 2 broers, David en Dorus Pieter. 1 van hen moet dus wel gediend hebben. En dat blijkt broer David te zijn geweest. Dorus Pieter wordt vrijgesteld. Hij werkt op latere leeftijd met zijn moeder als tapper. Waarschijnlijk huurden ze een kleine ruimte waar ze sterke drank verkochten. Of men hier ook kon nuttigen, is mij niet duidelijk. Onder het extact uit het register van de burgerlijke stand met de vermelding van overlijden van David kesler, nodig voor het aankomende huwelijk van zoon Dorus Pieter.

I found Dorus Pieter in the militia registers of Amsterdam, a kind of conscription, set in 1811. Serial number 769,  registration number 1013, born january 21, 1811 in Amsterdam, 1 meter and 71,2 centimeters long, living at the 2nd house at the 'Nauwe Lombardsteeg'. Working as a clerk, number at the draw 3071. Dorus Pieter had to show up to fulfill his conscription. Every 19 year old was obliged to. Every family had to deliver half of all boys. Dorus Pieter only had 1 brother left. And at that time David had already served, so Dorus Pieter was exempt from service. Later on he worked as a 'tapper' with his mother Johanna Maria. A 'tapper' was a person who sold beer, wine or liquor. Below is an extract of the conscription and a death certificate of Dorus Pieter's father David. Both were needed for his upcoming marriage. 

Op 29 mei 1834 treedt de 23 jarige Dorus Pieter in het huwelijk met de 21 jarige Johanna Maria van Niehl. Onder een fragment van hun ondertrouw en hun huwelijk. 

On May 29, 1834 , 23 year old Dorus Pieter married 21 year old Johanna Maria van Niehl. Below is a fragment of their betrothal and marriage.  

Het huwelijk duurt 11 jaar totdat het noodlot ingrijpt. Echtgenote Maria Johanna komt op 10 februari 1845 te overlijden. Oorzaak van overlijden niet bekend. Onder het extact uit de burgerlijke stand van het overlijden van Johanna Maria van Niel en een bericht daarover uit het Algemeen Handelsblad van 14 februari 1845 dat Dorus Pieter heeft laten plaatsen:

This marriage lasted 11 years. Maria Johanna van Niehl died on february 10, 1845, 32 years old. Cause of death is not mentioned. Below is the registration of Maria Johanna's death and a message in the newspaper.

Weduwnaar Dorus Pieter werkt uit noodzaak nog een tijdje als tapper maar kan blijkbaar niet meer aarden in Amsterdam. Broer David had in de jaren dertig een winkel waar hij als kok eten bereid en inlegt voor schippers naar Oost- en West Indië. Beide broers krijgen te maken met de wereld van schippers die moesten worden voorzien van eten voor de verre zeetochten. Dat hij, net als broer David  later voor het ruime sop koos is terug te vinden in het bevolkingsregister van Amsterdam. In onderstaand fragment uit het Amsterdamse bevolkingsregister van 1852, staat Doris Pieter Kessler ingeschreven als woonachtig in de Kerkstraat nummer 504. Zijn geboortedatum geeft aan dat we het hier over dezelfde persoon hebben, alleen wordt de naam verschillend opgeschreven. Daarbij staat vermeld 'zeevarende' en op dat moment 'uit zee'.

As a widower Dorus Pieter keeps up his job as 'tapper', selling beer, wine or liquer, but I would understand if he wasn't happy anymore in Amsterdam. His brother David had a store where he prepared pickled food for the sailors who head to the East- and West Indies. Later on David became a sailor himself. As we dive into the Amsterdam archives we can see that Dorus Pieter also chose to be a sailor. In 1852 the registration of all Amsterdam people tells us that he lived at the Kerkstraat. The occupation column says Zeevarende, or sailor, and at sea at the moment.   

 

Oost -Indië blijkt binnen deze familie overigens geen vreemde bestemming. Een oudere broer van Dorus Pieters grootmoeder Maria Catharina Bosman, Mattheus Bosman, vertrekt 8 juni 1771 als derde waak met het schip “Bleijenburg” naar Indië, en komt daar aan op 4 februari 1772. hij klimt op tot opperstuurman, en later tot schipper op 20 juli 1781.  Hij keert op 27 november 1786 als schipper terug van de “Diamant” naar Nederland waar hij aankomt op de rede van Rammekens op 27 juni 1787.  Dan vertrekt hij weer op 11 september 1787 als schipper van de “De Schelde” waar hij aankomt te Batavia op 2 juni 1788. Mattheus overlijdt op de Kaap de Goede Hoop in 1789. Mattheus heeft een dochter begraven in Batavia gedateerd 9 november 1789, oud 2 maanden. 

 

The Dutch Indies is no unknown territory within this familiy. Dorus Pieter's grandmother Maria Catharina Bosman actually had a brother called Mattheus, who set sail on board of the 'Blijenburg' at june 8, 1771. The shiparrived at february 4, 1772. On another voyage Mattheus was promoted as first mate at juli 20, 1781. He returned to Rammekens (fortress in Vlissingen) on the ship 'Diamant' at june 27, 1787. Then he left again at september 11, 1788 on board of ''De Schelde', which arrived at Batavia at june 2, 1788. Mattheus died at Cape of Good Hope in 1789. Mattheuss burried a daughter in Batavia previously on november 9, 1789. She was 2 months old. 

 

Dorus Pieter Kesler in Bandung

Als ik zoek in de diverse oude kranten en archieven die ik tot mijn beschikking heb, kom ik Dorus Pieter Kesler op zijn vroegst tegen in 1854 als tokohouder. Een gemeenschappelijke Toko in Bandung met ene heer Schreuder, wordt geliquideerd. Rond 1854 staat  geregistreerd te Batavia een Simon en een Henk Adrianus Schreuder. Een nieuwe Toko, door hem alleen gerund, wordt voortgezet. De Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie meldt de volgende advertenties:

 

 

 

The Dutch Indies newspaper archives tell me that Dorus Pieter owned a 'Toko' in Bandung.  he first co owned this Toko with a man called  Schreuder from Buitenzorg, but it is to be liquidated. In 1854 there are 2 Schreuders registrated in Batavia which are Simon and Henk Adrianus. Dorus Pieter starts his own Toko. the advertisements below are from the 'Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indië'.    

Ik zie ook dat Dorus Pîeter in 1854 een reisje maakt naar Batavia. Hij komt aan tussen 2 en 9 september. Hij verblijft in het Willem II hotel. 1855 begint wederom met een reisje naar Batavia waar Dorus Pieter tussen 28 juni en 5 juli moet zijn aangekomen in het Hotel Willem II. Tussen 18 en 20 juni komt Dorus Pieter, vertrokken van Bandung, in Batavia aan. De Java bode van 21 juni vermeldt hem tussen de aangekomen passagiers ‘Aangekomen overland’. Onderstaande krantadvertentie geeft een idee van wat Dorus Pieter in zijn toko in Bandung allemaal verkocht: 

 

There are several trips that Dorus makes and the newspapers mention. In 1854 he made a trip to Batavia and arrived between 2 and 9 september. He stays at the Willem II hotel. In 1855 he arrived at Hotel Willem II again, between jun 28 and july 5. He arrived at Batavia between june 18 and 20. The newspaper 'Java bode' mentions his arrival 'from land'. Belo are  advertisements he placed in several newspapers about what he sells in his Toko in Bandung. English and dutch beers, Madera and Cognac, red wines, mustard, butter, salted flesh,  sheets, silk, Japanese objects, iron tools, watches and music instruments etc..  

In de regerinsalmanakken kom ik Dorus Pieter tegen als inwoner van Bandung vanaf 1854 t/m 1871. Vanaf de editie van 1859 t/m 64 wordt zijn naam apart opgenomen in een hoofdstuk voor Handelshuizen, reeders, tokohouders, fabriekanten, commisionairs, scheepsleveraciers enz.

 

In de almanak van 1872 wordt hij vermeldt in de rubriek overleden in de Preanger Regentschap, Bandong op 11 januari 1871. Er lijkt alleen wat verwarring te zijn ontstaan bij de aangifte. De namen David Pieter worden opgetekend. Hoe dit kan zijn gebeurd is mij een raadsel. Het zijn immers de namen van zijn zoon. En die moet de namen van zijn vader hebben geweten want zijn zoon, Dorus Pieters kleinzoon, erft die namen over. Ik neem aan dat diegene die de aangifte heeft gedaan niet de minderjarige zoon David was, maar een ander die wellicht alleen de naam Piet kende. Misschien wel een aanwijzing dat Dorus Pieter door bekenden Piet werd genoemd. Hier eindigt het verhaal van Dorus Pieter, nalatend twee zonen van 14 en 5 en twee dochters van 8 en 3. Ik neem aan dat hier de Chinese familie een financieel handje heeft geholpen. De kinderen komen niets te kort en zullen zich later prima redden in de maatschappij. Overigens komen de kinderen wel allemaal in Batavia terecht. De Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie van 8 juli 1871 plaatst de volgende advertentie:

 

The Dutch almanaks show Dorus Pieter as a resident of Bandung from 1854 till 1871. From 1859 he is also mentioned in the chapter about   tradinghouses, shipowners, Toko owners, Manufacturers, Ship suppliers etc..

 

In the almanak of 1872 he appears in the column of 'past away in the Preanger Regency', Bandong januari 11, 1871. There seems to be a mistake here. Obviouisly the clerk that wrote down his passing away, wrote down the name of David Pieter instead of Dorus Pieter. That is a bit strange because those are the names of his first born son. And his first born son has to know the names of his father, because he gave his first born son his fathers names. Perhaps the person who reported teh passing away of Dorus Pieter,   knew his initials but forgot that the D stood for Dorus instead of David. I'm shure he was known as 'Piet' for everyone. This is wehre the story about Dorus Pieter Kesler ends. He leaves two sons aged 14 and 5, and two daughters aged 8 and 3. I assume that the Chinese relatives took care of the children and made sure they received the best education. They were brought to Batavia. There's a message in the 'Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie' on july 8, 1871. Its a call to all debtors and creditors. R.H.J. Frank is the executor of the Toko.

Volgens kleinzoon Jan Kesler zou Dorus Pieter Kesler nog voordat hij zijn toko in Bandung begon, een post en reizigersvervoer per paard en wagen hebben onderhouden tussen Batavia en Bandung. De grond waarop het hotel Preanger staat aan de Bragaweg, zou van hem zijn aangekocht. Voorts zou hij eigenaar zijn geweest van een van de ondernemingen bij de Gunung Patoeha.

Dorus eerste vrouw zou de dochter van een kapitein der Chinezen zijn geweest. Zij overleed te Bandung maar ligt begraven in Buitenzorg / Bogor. Zijn 2e vrouw zou haar jongere zuster zijn geweest. Zij overleed te Batavia, en werd begraven in Buitenzorg in Gang Sentiong. Sentiong betekent Chinese begraafplaats. Een van de chinese zusters heette 'Len Zie Tjan'. Uit een ander document wordt de moeder van David Pieter Kesler (Bandung 1856) genoemd. Die naam was TjamLon Nio. Ik kan uit de namen niet opmaken dat deze dames familie waren. Chineze namen worden in het Chinees genoteerd met eerst de familienaam, en dan de voornaam. De familienaam bestaat meestal uit 1 lettergreep. In de jaren dat Dorus Pieter zich in Indie bevond, was Tan Oe Ko kapitan Cina van 1829 tot 1860, opgevolgd door Tan Soey Tiong, en in 1866 opgevolgd door Phoa Tjeng Tjoan (1866 - 1878).

 

Van zijn eerste vrouw kreeg hij twee kinderen genaamd David Pieter en Anetta Maria. Van zijn tweede vrouw kreeg hij drie kinderen genaamd John William, Petronella en Josephine. Deze Josephine zou later te Bandung erkend zijn door een heer Bletterman, echter vind ik geen Josephine Bletterman in Bandung terug rond 1871, het jaar dat Dorus Pieter komt te overlijden.

 

Onder een foto waarvan kleinzoon Jan Kesler beweert dat dit zijn grootvader Dorus Pieter Kesler is. De kleding en de snor en bakkebaarden zijn wel typerend voor die tijd rond 1860.

 

According to grandson Jan Kesler, Dorus Pieter had a horse and carriage and transported people and goods between Batavia and Bandung, before he opened his Toko. He also was the owner of the land where Hotel Preanger at the Bragaraod later on was built on.  And he owned a tea plantation near Gunung Patoeha.


Dorus' first and second wife were both daughters of the Kapitan Cina of Bogor. His first wife passed away in Bandung and wa sburried in Buitenzorg (Bogor). His second wife passed away in Batavia and was buried in Gang Sentiong. Sentiong means Chinese cemetery. There are names written in the archives. One is Len Zie Tjan and the other is Tjam Lon Nio. Unfortunately their names do not share anything to assume that these ladies were family. Chinese people write their familyname first, followed by their given name.  The family name usually consists of 1 syllable. During Dorus Pieter's Indonesian years, Tan Oe Ko was Kapitan Cina frim 1829 untill 1860, followed by  Tan Soey Tiong, and since 1866 followed by Phoa Tjeng Tjoan (1866 - 1878).

 


His first wife gave him two children named David Pieter and Anetta Maria. His second wife gave him two children named John William and Petronella. Obviously there is a third child named Josephine. Jan Kesler claims she was recognized by  a man called Bletterman. Perhaps she was born after Dorus Pieter's death. I haven't found Josephine Bletterman in any archive. 

 

Below is a photo of which Jan Kesler claims  it's his grandfather Dorus Pieter Kesler. The clothes, moustache and whiskers match the 1860's.

 

Bronnen:

Kwartierstraat van Frank Coen Hoogewoning
Geboorte: 5001 Inventaris van het Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) 138-294 Evangelische Lutherse Gemeente 294 1811 
Huwelijkse bijlagen: Netherlands, Noord-Holland Civil Registration, 1811-1950 Amsterdam (huwelijksbijlagen) Huwelijksbijlagen 1834, part 1 afb 2912 
Krantenberichten: delpher.nl

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: