Elisabeth Brouwer

Echtgenote van David Pieter Kes(s)ler (senior)

Nu we via Oma Moes, Opa’s moeder, de eerste Nederlandse avonturiers hebben gevonden, volgen we nu het spoor via Opa’s grootmoeder Elisabeth Brouwer. Van oudtante Lodola (Noes), begrijp ik dat haar grootmoeder Elisabeth helderziend zou zijn. Ze had al vaker melding gemaakt van haar gaven. Het is echter een toiletbezoek van een van de bedienden dat er voor zorgt dat haar mystieke verhalen een serieuze toon krijgen. Elisabeth vertelt wel vaker over het geluid van rammelende kettingen die ze hoort tijdens haar toiletbezoekjes. Pas als een van de bedienden de geluiden in hetzelfde toilet waarneemt, hysterisch van het toilet afkomt en haar relaas doet, begint de familie langzaam te beseffen dat Elisabeth niet gek is maar simpelweg verslag doet. Tante Noes beschrijft haar grootouders van een foto, die ze in haar hoofd voor zich ziet. Ze heeft het over Oma Betsie, een grote vrouw waar Opa Piet zo klein bij leek. Ze lacht er hartelijk om. Tante Noes kan haar grootmoeder onmogelijk hebben gekend. Ze stierf in 1909, 13 jaar voor tante Noes ter wereld kwam. Maar een foto van die twee kan ze zeker wel in handen hebben gehad. Tussen de foto’s die ze mij heeft aangereikt, zat die er helaas niet tussen. Vanwege haar hoge leeftijd vraag ik Tante Noes hier niet over door. Grootmoeder Elisabeth is geboren in Batavia op 15 januari 1858 als tweede van 11 kinderen uit het gezin van Robbert Leonardus Brouwer en Elisabeth Young. 11 kinderen in 1 gezin is behoorlijk, maar Elisabeth had aan haar moeders kant 14 ooms en tantes en aan haar vaders kant 5. En de meesten woonden in Batavia. Het moet een drukke bedoeling zijn geweest op huwelijken, begravenissen en familieverjaardagen als die werden gevierd. Elisabeth’s ouders trouwen te Batavia op 17 januari 1856. Zuster Johanna Adriana is geboren op 3 november van dat jaar. Vader Robbert, tot nu 1e commies bij de algemene secretarie, krijgt een baan als boekhouder bij de Weeskamer van Batavia, waar hij op 28 juli 1857 voor wordt aangesteld. Ook is hij secretaris van de Vereeniging tot bevordering van Christelijke Maleische Lectuur, te  Batavia gevestigd, erkend bij besluit van 15 Oktober 1857 no, 45. In zijn huidige functie kom ik hem tegen in de Java Bode van 29 december 1858 als de chinese Tjian Lam zijn schulden niet meer kan aflossen:

 

De Weeskamer te BATAVIA, Curatrice in den insolventen boedel van den Chinees TJIAN LAM, geeft bij deze kennis, dat zij, ter voldoening aan het bevelschrift van den Regter-Kommissaris, dd. 16 September 1858, als nu zal overgaan tot de uitdeeling aan de schuldeischers der daartoe beschikbare gelden.

Namens de Weeskamer voornoemd, De Secretaris, R. L. BROUWER I.S. Batavia, den 21sten December 1858.

Zusje Wilhelmina is geboren op 13 februari 1859. Op 19 september 1860 wordt het gezin uitgebreid met broertje Karel Leonardus. Zusje Charlotta ziet het levenslicht op 30 oktober 1861.

Vader Robbert kom ik tegen in de almanak van 1861 als secretaris en thessaurier van de komissien tot ondersteuning van behoeftige christenen in de Bataviasche, Samarangsche en Soerabaijasdhe afdeeling. Robbert beheert de financiën van de afdeling Batavia. Ik kom hem ook nog tegen in het Bataviaasch Handelsblad van 19 november 1862. Er wordt geadverteerd:

Op MAANDAG den 24 November 1862, zullen voor het locaal der Weeskamer te Batavia, voor rekening van de Boedels van wijlen Idzardi, Mevr. E. J. Gering geboren Longpré, C. Haring, H. Werleman en J.J. Rosenthal, worden verkocht: MEUBILAIR, Heeren en Dames KLEEDINGSTUKKEN, JUWEELEN, PRECIOSA'S, HOROLOGIEN en een BENDIJ. Voorts nog voor rekening van den Boedel van wijlen den te Meester Cornelis overledenen Heer J.F. Leibbraudt de aldaar op de Vendutie van den 20 October j.l. onverkocht geblevene Zilveren SCHALEN met dito deksels, Zilveren KOFFIJKAN en zoo voorts, alsmede een Pleet MIDDENSTUK met vijf Kristallen Schaaltjes. Namens de Weeskamer voornoemd: De Secretaris.  R.L. BROUWER, I.S.

Daarnaast wordt Robbert in de almanak van 1863 vermeldt als boekhouder van de Wees- en boedelkamers en Sequester. Dan is er weer een broertje op komst. Op 27 december 1863 wordt broertje Albert Alexander geboren. Opnieuw komt er op 23 september 1864 een broertje bij. Hij krijgt de namen Arnoldus Jacobus. Allen zijn geboren te Batavia. Vader Robbert begint op 21 november 1865 aan een nieuwe carrière te Batavia als vendumeester. Volgende in lijn, wederom een broertje, is Dirk Eduard. Dirk Eduard is geboren te Meester Cornelis op 4 mei 1866. Op 1 februari 1868 wordt er weer een meisje geboren. Ze krijgt de naam Louise. Broertje Jan Hendrik, geboren op 27 augustus 1871 overlijdt dat zelfde jaar op 19 oktober. Als laatste wordt op 26 augustus 1873 zusje Nicoline Henriette geboren. Vader Robbert is inmiddels de 50 gepasseerd. Moeder Elisabeth is dan 43. Elisabeth en haar broers en zusters, zullen allen zeker een van de lagere scholen hebben bezocht in Batavia. Ze is 19 als ze op 28 juni 1877 trouwt. David Pieter Kessler, derde commies bij de algemene rekenkamer, is de gelukkige. Een paar maanden later is ze zwanger van hun eerste kind.

Volgens Opa Ted is de foto links zijn grootmoeder Elisabeth Brouwer. Hij kan haar niet gekend hebben want ze overleed 14 jaar voor zijn geboorte. Opa leerde me ooit tekenen. Eerste opdracht was het natekenen van een paard. Dat ging me nog best goed af. De tweede opdracht was deze foto van Elisabeth Brouwer. Daar had hij me toch wel erg hoog ingeschat. Ik moet een jaar of veertien zijn geweest.

 

Bataviaasch nieuwsblad
21-07-1909

Na een langdurig lijden overleed op 16 dezer onze geliefde eohtgenoote en moeder, vrouwe E. KESSLER, geb. Brouwer. Nedriger dank voor de  talrijke bewijzen van deelneming in ons smartelijk verlies. D. P. KESSLER en Kinderen. Bandoeng, 19 Juli 1909. 6117

 

 

 

Robbert Leonardus Brouwer

Elisabeth’s eerste kind draagt de namen Petronella Elisabeth. Elisabeth is een duidelijke vernoeming naar Elisabeth Young, haar moeder. Haar tweede kind wordt Dorus Robbert Pieter genoemd. Robbert is een duidelijke vernoeming naar haar vader Robbert Leonardus Brouwer.  Robbert Leonardus is geboren op 28 februari 1823 in Weltevreden als zoon van de uit Utrecht afkomstige kapitein Willem Brouwer en de Indische Sophia Amelia Martens. Robbert heeft twee oudere broers boven zich. Willem Hendrik en Dirk zijn beiden in Amboina geboren, waar ook hun moeder vandaan komt. Willem Hendrik is geboren op 31 oktober 1819 en Dirk op 28 april 1821. Vader Willem verhuist met zijn gezin naar Batavia waar Robbert Leonardus wordt geboren. Op 9 januari 1825 wordt Willem bevorderd tot majoor. Het jaar daarop ziet zoon Juliaan Jacobus op 17 februari het levenslicht. Dan volgt zusje Sophia Charlotta op 24 september 1828. Op 5 augustus 1830 wordt vader Willem bevorderd tot waarnemend directeur van de fortificatiën. Op 31 oktober dat zelfde jaar wordt zusje Louisa Adriana geboren. Ze sterft op 29 augustus 1832. Op 17 december 1832 wordt vader Willem  bevorderd tot luitenant-kolonel der genie. Op 31 oktober 1833 wordt zoon Carel Lodewijk geboren. Hij sterft op 20 maart 1835. Vader Willem wordt op 12 augustus 1835 waarnemend directeur van het genie. In datzelfde jaar wordt op 21 november dochter Amelia Wilhelmina geboren. Zij sterft op 12 augustus 1837. Op 16 december wordt broertje Jan Hendrik geboren. Op 20 december 1837 wordt Willem bevorderd tot chef 2e bureau en 2e directeur bij de staf der genie om op 24 maart met pensioen te gaan in de functie van kolonel.  Zoontje Jan Hendrik sterft op 31 maart 1838. Het gezin bevind zivh tijdelijk in Surabaya. Hier wordt op 28 oktober 1839 Henrietta Diederika geboren. Zij sterft amper twee maanden later op 16 december. De periode 1830 - 1839 is een zwarte periode voor het gezin Brouwer , de 4 broers en hun zusje. Toch komen er nog twee kinderen bij. Zusje Jacoba Wilhelmina ziet het levenslicht op 10 maart 1841 en broertje Christiaan Juliaan op 21 januari 1844.  In mijn onderzoek naar voorouders ben ik binnen een gezin nog niet zoveel jong gestorven kinderen tegengekomen. Robbert is 22 jaar als vader Willem overlijdt te Batavia op 17 juli 1845, 51 jaar oud. Dochter Sophia Charlotta overlijdt vlak erna op 24 juli. Hierover verschijnt een bericht in de Javasche Courant van 30 juli 1845 waarin de oorzaak van haar en haar vaders overlijden wordt genoemd:

Tot mijne en mijner kinderen bitterste smart, treft ons heden weder een' zware slag door het verlies van mijne dochter Sophia Charloita, juist eene week na het overlijden van haren vader, ten gevolge eener hevige zenuwkoorts ; in den jeugdigen ouderdom van ruim 16 jaren. Batavia , S. A. MARTENS. den 24slen Julij J 845. weduwe Brouwer

Met zenuwkoorts of rotkoorts wordt meestal tyfus bedoeld, veroorzaakt door salmonellabacteriën in het water. Robbert begint zijn loopbaan als 3e commies bij de Algemene Secretarie van Nederlands-Indië te Batavia. Op 31 mei 1850 wordt hij benoemd tot 2e commies. Robbert mag zich administrateur van het Kleinzegel ter Algemene Secretarie noemen op 20 oktober 1852. In 1856 wordt hij op 27 mei benoemd tot eerste commies en sticht zijn gezin.

 

Foto van Robbert Leonardus Brouwer, Elisabeth Young, zoon Dirk Eduard, zijn vrouw Marietje Brouerius van Nidek en hun kinderen.

 

Kinderen van Robbert Leonardus Brouwer en Elisabeth Young:

Genealogie Young
door Drs. R.G. de Neve

Johanna Adriana Brouwer geboren 3 november 1856 te Batavia 
Familiebericht in De Oostpost : letterkundig, wetenschappelijk en commercieel nieuws- en advertentieblad 13-11-1856

Elisabeth Brouwer geboren 13 januari 1858
Familiebericht in de De Oostpost : letterkundig, wetenschappelijk en commercieel nieuws- en advertentieblad 28-01-1858
Zie David Pieter Kessler

Wilhelmina Brouwer geboren 13 februari 1859
Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie 12-12-1892

Bevallen van een levensloop kind, mijn hartelijk geliefde vrouw WILHELMINA BROUWER. verleden mijn hartelijk geliefde, liefderyke vrouw WILHELMINA BROUWER, in I den ouderdom vau 33 jaren, na eene uitermate gelukkige echtvereenigiug van bijna tien jaren, mij nalatende vyf zéér jeugdige kinderen, die I in haar eene brave, liefderyke,opofferende, gevoelvolle Godgeloovigo moeder hebben verloren, in één woord; eene Moeder in den volsten, diepsten zin van het woord. Batavia, 10 December 1892. Allen die in dit zoo smartelyk en vooral voor mijne kinderen onherstelbaar verlies, van hunne deelneming hebben doen blijken, gelieven langs dezen weg, daarvoor myn warmen dank te ontvangen. Niet minder warm herhaal ik mijnen dank aan Mevrouw DEISS en aan de doctoren MAASLAND en VAN DER SCHEER, voor de meest zorgvuldige behandeling van mijne B vrouw; — doch zij hebben niets vermocht tegen Gods wil.  R. E. MARTENS. Batavia, 12 December 1892.

Karel Leonardus Brouwer geboren 19 september  1860 te Batavia

Charlotte Brouwer geboren 30 oktober 1861
Bataviaasch handelsblad 02-11-1861

Albert Alexander Brouwer  geboren 27 december 1862 te Batavia
Bataviaasch handelsblad 31-12-1862

Arnoldus Jacobus Brouwer  geboren 23 september 1864 te Batavia

Dirk Eduard Brouwer geboren 4 mei 1866 te Batavia

Louise Brouwer geboren 1 februari  1868 te Batavia

Jan Hendrik Brouwer geboren 27 augustus 1871 te Batavia
Als baby overleden

Nicoline Henriette Brouwer  geboren 1873

 

 

 

 

Willem Brouwer

Willem Brouwer is uit Nederduits gereformeerd gezindte ouders in Utrecht op 9 maart 1794 gedoopt maar volgens inschrijving bij de militie in Arnhem geboren. Willem krijgt dezelfde naam als zijn vader, militair van beroep. Zijn moeder is Hendrika Rijnanda Pouwelse. Door het vroege overlijden van vader Willem, wordt Willem junior in het jaar 1808 ondergebracht in de stichting fundatie van Renswoude, een stichting opgericht van het geld van Maria Duyst van Voorhout vrijvrouwe van Renswoude. Zij stierf rijk en kinderloos en in haar testament bepaalde zij dat haar geld onder andere aangewend moest worden voor het onderwijs aan schrandere (pientere) wezen. Zij koos drie weesinstellingen te weten in Delft, Den Haag en Utrecht. Met dit geldt werd in Utrecht een aparte instelling opgericht. In deze instellingen werd lesgegeven aan een selectief groepje leerlingen in onder andere waterbouw, scheepsbouw en wiskunde. Om de Utrechtse stichting te huisvesten werd in 1756 opdracht gegeven voor de bouw van een groot huis in de Agnietenstraat naast het voormalige Agnietenklooster in Utrecht, het huidige Centraal Museum. De Nederlandse wiskundige, bouwmeester, cartograaf en leermeester in de navigatie Laurens Praalder was er een van de eerste leraren. Er woonden relatief weinig kinderen. Er was dus veel aandacht. Ik vind Willem terug in het boek De fundatien der Vrijvrouwe van Renswoude, gevestigd te Utrecht, Delft en 's-Gravenhage 1756-1856, waar Willem wordt genoemd als een van de kwekelingen waarop het huis haar roem draagt. Na zijn opleiding gaat Willem de militie dienen, waar hij terecht komt bij het Genie. De amper 20 jarige Willem wordt op 16 december 1814 bevorderd tot 1e luitenant ingenieur. Hij vertrekt op 16 oktober 1815 met het schip de “Amsterdam” naar Indië. Daar wordt hij op 2 augustus 1817 bevorderd tot 2e kapitein ingenieur. Ik lees het in de Bataviasche courant

Van 06 september 1817:

 

Bij besluit van zijne Excellencie den Secretaris van Staat, Gouverneur Generaal van Nederlands Indië, van den 24 Augustus j.l., zijn gedaan de navolgende benoemingen.

De eerste luitenants W. Brouwer. P. J. B. Eckharten en F. Borr, tot tweede kapiteins - bij het korps der Genie, wordende de laatstgemelde mits deze van het korps Pioniers ontslagen.

 

En in de Bataviasche courant van 11 april 1818 wordt vermeld:

 

Korps Ingenieurs.

Tot 1e kapitein, den 2e kapitein Brouwer. Tot kadet, den kadet sergeant majoor Sauerlandt, van de Pionnier.

 

Datzelfde jaar of al eerder is Willem ene Sophia Amelia Martens tegen het lijf gelopen. Zij trouwen in 1818. Willem moet tussen april 1821 en februari 1823 in Batavia terecht zijn gekomen. Een reis van Ambon naar Batavia onderneem je niet als je hoogzwanger bent, en ook niet met een pas geborene.  Die reis moet dus ruim na de geboorte van hun tweede zoon Dirk op 21 april 1821 zijn geweest en minstens een paar maanden voor de geboorte van zoon Robbert Leonardus in februari 1823. In de Bataviasche courant van 23 november 1822 lees onderstaand scheepsbericht:

 

Vertrokken.

Nov. 11—bark Gompora, W. Morling, naar Batavia.—Voor -het gouvernement ingehuurde particuliere brik Theodora, R. Salusburij, over Samarang naar Batavia', met Z. M. troepen; kapitein Brouwer, en familie.'

En in dat van 23 november 1822 onderstaande:

 

Nov. 23—schip Marzoek, Said Aboe Bakar Saphie, van Grissee den 5den november-brik Theodora, R. Salusburij, van Samarang den 20sten dito; passagier, kapitein Brouwer en familie

 

In de Bataviasche Courant van 22 februari wordt de geboorte van zoon Robbert Leonardus vermeld. Deze advertentie geeft aan dat het gezin Brouwer in Weltevreden is neergestreken.

 

Heden verloste voorspoedig, van een welgeschapen zoon, Sophia Amelia Martens, geliefde echtgenoote van. W. BROUWER, kap. ingenieur. Weltevrede, den 3den febr. 1823.

 

Willem lijkt zijn draai bij het Genie in Batavia te hebben gevonden. Het kampement Weltevreden bevindt zich aan de oostkant van het grote exercitieveld, dat in 1818 werd omgedoopt tot Koningsplein. Hier bevinden zich ook een aantal officierswoningen waarvan ik vermoed dat het gezin Brouwer er een van betrekt. Als kapitein kom ik Willem in de Bataviasche courant beroepshalve een aantal malen tegen betreffende aanbestedingen van het Gouvernement aangaande verbouwingen in de diverse militaire kampementen:

 

Bataviasche courant van 11 januari 1823
Advertentie. OP dinsdag den 4den februari eerstkomende, des morgens te negen ure, zal, onder nadere approbatie van het gouvernement, door den luitenant-kolonel, funderend directeur van fortificatien F. D. Cochius, of bij absentie door den ondergeteekende te Weltevrede, publiek worden uitbesteed: . Het gewoon onderhoud der militaire gebouwen, in de kampementen Weltevrede, Rijswijk, en het militaire hospitaal, voor den tijd van drie achter een-volgende jaren, beginnende met den eersten mei 1823, en eindigende met ultimo april 1826. De plans en voorwaarden zullen acht' dagen voor de uitbesteding Van dit werk, in de hollandsche; maleische en chinesche' taal ter lezing leggen, ten kantore van den 1sten aanwezige ingenieur, van des morgens negen tot twaalf ure door wien tevens alle mondelinge onderrigtingen, des verlangende, gegeven zullen worden. Op zaturdag den 1sten februari, des morgens te 8 ure, zal hiervan de locale aanwijzing door een der ingenieur - officieren gegeven worden.

De kapitein, 1ste aanwezende ingenieurder der 1ste groote militaire afdeling, W.BROUWER.

 

Nog meer aanbestedingen:

 

Bataviasche courant van 01-03-1823:

het repareeren van de stal litt. F, voor 140 paarden, en het inrichten van dezelve voor 100 groote paarden.

Bataviasche courant van 15-03-1823:

Het maken van drie nieuwe houten secreeten, in het kampement, en hospitaal te Weltevrede.

Bataviasche courant van 19-04-1823

Het stellen van eene Temporaire Kanonloots, voor 40 kaissond of assuiten, in het artillerie-park te Weltevrede.

Bataviasche courant van 31 mei

Het afbreken, verplaatsen en verbeteren der twee, onder een dak zijnde blokken; bijgebouwen van de generaals-woning litt U, no.79;staande aan de oostzijde van het erf, van gemelde woning langs de over van den groote rivier te Weltevrede.

Bataviasche courant 19 juli

Het geheel nieuw bevloeren en reparreren van de officiersstal, voor 20 paarden, voor aan den ingang van het militair hospitaal alhier.

11 okober 1823

Het apropriëren van het stenen gebouw te Tangeran, voor logie van doormarcheerende kavallerie.

6 maart 1824

Het doen van kapitale reparatien en vernieuwingen aan de vloeren,rollagen, wanden en sluiting van de houten kazernen binnen het Kampement Weltevrede. 20. Het bouwen eener loots, op de plaats achter, en het doen van eenige vernieuwingen aan het hekwerk rondom het Laboratorium binnen het Kampement Weltevrede.

5 juni 1824

Het leggen van drie negen, en het verbeteren van drie stenen bruggen , over de slooten binnen het kampement Weltevrede

31 juli 1824

  1. Het vernieuwen van het hek en riggelwerk voor de hoofd officierswoningenlitt. F.G.H.I.K en L. en voor het nieuwe magazijn van geneesmiddelen
  2. Het begrinden van het paradeplein
  3. Het beschieten der afdaken met planken en het verwen van de generaals woning litt. U

Het doen van kapitale reparatien en het verwen van het blok officiers woningen litt.A, en allen binnen het kampament Weltevrede

7 augustus 1824

Het doen van kapitale reparatien, verbeteringen en vernieuwingen aan de militaire gebouwen en werken, in het kampement Rijwsijk.

18 september 1824

Het bouwen van een steenen wachthuis bij het hotel van Zijne Excellentie  den heer Gouverneur Generaal te Buitenzorg.

20 november 1824

  1. Het bouwen van twee steenen wachthuizen, het eene bij het kruidmagazijn, en het andere bij de Capiijersbrug binnen het kampament Weltevreden
  2. Het afbreken eener houten lombong en het in stede opbouwen van eene steenen dispens, en woning voor bediende, op het erf van de kolonels woning litt. H binnen het kamp Weltevreden.

Het bouwen van een steenen wachthuis, bij het hotel van Zijne Excellentie den heer Gouverneur Generaa, te Buitenzorg

1 juni 1825

Het daarstellen van kapitale reparatien, aan eenigen militaire gebouwen, binnen het kampement Weltevrede.

14 september 1825

Het bouwen van twee brandspuithuizen in het kamp Weltevrede.

 

Onder een fragment van kampement Weltevreden uit januari 1826. De kaart is een kwartslag naar rechts getekend ten opzichte van de werkelijkheid.  De verschillende cijfers corresponderen met de cijfers uit de eerder genoemde advertenties.

 

Willem wordt in januari 1825 bevorderd tot de rang Majoor. In de Bataviasche courant van

9 november 1825 lees ik zijn naam tussen de intekenaren van Batavia ten behoeve van de slachtoffers van de watersnoodramp, dat in februari 1825 een groot deel van Nederland teistert. Voor de familie Brouwer was Willem de eerste die voet zette op Indische wal.

 

Javasche courant
23-07-1845

Heden overleed tot mijne en mijner kinderen bittere droefheid, in den ouderdom van ruim 51 jaren, mijn geliefde echtgenoot Willem Brouwer, in leven gepensioneerd kolonel titulair der genie en Ridder van de Militaire Willems-Orde 4de klasse. Batavia, S. A. MARTENS , den Jl den Julij J 845. wed. Brouwer.

 

Javasche courant
23-07-1845

Debiteuren en crediteuren in den boedel van wijlen den gepensioneerden kolonel Willem Brouwer, worden verzocht, binnen den tijd van drie maanden, betaling of aangifte te doen , aan De execnlrïce , Batavia , S. A. MARTEXS , den 23slen Julij J 845. wed. Brouwer. 

 

Javasche courant
02-08-1845

Tot mijne en mijner kinderen bitterste smart, treft ons heden weder een' zware slag door het verlies van mijne dochter Sophia Charloita, juist eene week na het overlijden yan haren vader, ten gevolge eener hevige zenuwkoorts ; in den jeugdigen ouderdom van ruim 16 jaren. Batav.a , S. A. MARTENS. den 24sten Julij J 845. weduwe Brouwer.

Kinderen van Willem Brouwer en Sophia Amelia Martens:

 

Willem Hendrik Brouwer, geb. Amboina 31 okt. 1819, overl. Batavia 30 sept. 1897.

Dirk Brouwer, geb. Amboina 28 april 1821,overl. Meester Cornelis 3 febr. 1894

Robbert Leonardus Brouwer, geb. Batavia 3 febr. 1823,  overl. ald. 27 jan. 1906

Juliaan Jacobus Brouwer, geb. Batavia 17 febr. 1826,  overl. Djokjakarta 2 mei 1900, 

Sophia Charlotta Brouwer, geb. Batavia 24 sept. 1828, overl. ald. 24 juli 1845. 

Louisa Adriana Brouwer, geb. Batavia 31 okt. 1830, overl. ald. 29 aug. 1832.

Carel Lodewijk Brouwer, geb. Batavia 18 okt. 1833, overl. ald. 20 maart 1835.

Amelia Wilhelmina Brouwer, geb. Batavia 21 nov. 1835, overl. ald. 12 aug. 1837.

Jan Hendrik Brouwer, geb. Batavia 16 dec. 1837, overl. ald. 31 maart 1838.

Henriette Diederika Brouwer, geb. Soerabaja 28 okt. 1839, overl. ald. 16 dec. 1839.

Jakoba Wilhelmina Brouwer, geb. Batavia 10 maart 1841, overl. ald. 8 juni 1922.

Christiaan Juliaan Brouwer, geb Batavia 21 jan. 1844, overl. Batavia 23 juni 1913

 

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb