Sabine Dorette Auguste Sophrine von Leschen

Echtgenote van Pieter Post

 

Sabine Dorette Auguste Sophrine von Leschen, dochter van Ernst Carl Justus von Leschen en Anne Louise Brandes, liet in een vorig leven in Nederland, een onwettige dochter achter, genaamd Josephine Jeannette Louise. Het kind werd geboren te Gorssel op 21 juni 1827. De naam van de vader ontbreekt op de akte. Vader Ernst doet aangifte van zijn 2e kleindochter. Sabine is nog maar 18 jaar oud. Het kind krijgt de familienaam van haar moeder en de grootouders nemen de zorg op zich. Sabine zal misschien uit schaamte en schande voor haar familie naar de koloniën zijn gestuurd. Of heeft zij die keuze zelf gemaakt?  Sabine heeft een halfbroer, zuster, broer, en 3 jongere broers. Het gezin reist door het beroep van vader door Europa maar komt oorspronkelijk uit Göttingen. Halfbroer Georg Christiaan Gunther Victor is op 18 april 1796 geboren Göttingen. Zijn moeder is Christine Sophie Elisabeth Quentin. In 1805 werd in Lyon, Frankrijk, broer Karel geboren. Vader Ernst en zijn neef George dienen hier het vreemdenlegioen. Karel draagt de officiële namen Charles Guillaume Auguste (Karel Willem August). In het Duitse Neuwied zag twee jaar later zuster Wilhelmine Louise Sophia het levenslicht. Sabine moet rond 1809 in Göttingen zijn geboren. Een jaar later zag broertje Ferdinand Alexander Ernest het levenslicht, gevolgd door Napoleon in 1812, en Ernst Carl Friedrich in Zutphen op 18 juli 1814. Vader Carl is dan 42 jaar oud en kapitein en plaatsmajoor. Zoontje Napoleon sterft al in zijn 1e levensjaar. Carl is in 1815 samen met zijn neef George, onderdeel van het vierde bataljon van de nationale militie, dat vecht in de Belgische Veldtocht in Napoleon’s laatste strijd op het Europese toneel. Twee jaar later

Lees ik de naam van vader Ernst in de Arnhemsche courant van 14-01-1817:

ZUTPHEN, den 8 Januarij.

Op den 3den dezer , is het 8ste balaillon infanterie van linie alhier binnen gekomen, ten einde vastgarnizoen te houden. De wijze waarop hetzelve door Burgemeesters en Ingezetenen dezer stad ontvangen is doet eer aan bunnen vaderlandschen geest , en strekt ten onwraakharen bewijze van de achting, waarmede zij , omtrent de brave krijgslieden van Zr. Ms. legers doordrongen zijn. Buitende Marschpoort werd het bataillon door den hoogwelgeboren heer A. D. baron van Spaen, lid van den raad en kapitein bij de schutterij dezer slad, aan het hoofd van het wel bezet korps muzijanten der scbutterij, afgewacht, en met den aanhef van bet geliefde volkslied Wilhelmus van Nassauwe met geestdrift' gerecipieerd; gezamenlijk met den plaats-majoor E. van Leschen, ter stad ingetreden, ondervond het van alle standen en rang, de meest mogelijke voldoening over deszelfs aankomst, en werden bij bun arrivement, voor dien dag aan den gullen disch der ingezetenen mcl de groo!:;:,: hartelijkheid onthaald. De majoor Gillot, voormelde batallion kommanderende, kan niet afzijn om van deze receptie openlijke melding te maken , en zijn genoegen daarover aan de ingezetenen van Zutphen te betuigen, onder verzekering dat bij, noch de zijnen immer in gebreken zullen blijven, om bunne dankbaarheid daarvoor steeds aan den dag te leggen.

De verre Oost is niet vreemd in de familie. Op 20 juli 1824 overlijdt Sabine’s 27 jarige halfbroer George te Weltevreden na een ziekte van ruim 18 dagen. Achterlatende, zijn in Deventer woonachtige weduwe Margaretha von Leschen, geboren Heinrich. Het bericht is van 8 december 1824 en is onder andere geplaatst in de Opregte Haarlemsche Courantvan 11 december 1824. In 1825 woont het gezin op ’t Walle te Gorssel (boven Zutphen). Vader Carl is intussen gepensioneerd majoor. Broer Karel kiest ook een militaire loopbaan. Hij wordt op maandag 21 september 1829 bevorderd van sergeant tot 2e luitenant. En Broertje Ferdinand volgt eveneens. in dat zelfde jaar ontvangt Ferdinand een Metalen Kruis. Ook hij wordt op 28 augustus 1832 bevorderd van sergeant bij 1e bataljon jagers tot 2e luitenant. Broer Karel is dan 1e Luitenant bij het 2e bataljon jagers. Ernst Carl Friedrich kiest er niet voor om militair te worden. Ergens tussen 1827 en 1835 verdwijnt Sabine naar Nederlands-Indië. Vader Carl overlijdt te Zutphen op 11 november 1835. Het valt te lezen in de Opregte Haarlemsche Courant van 17 november 1835:

 

Carl Ernst von Leschen

Op den 11den November 1835, is te Zutphen, in den gezegenden ouderdom van ruim 64 jaren, tot mijne en mijner Kinderen bittere droefheid, overleden, mijne hartelijk geliefde Echtgenoot, de Hoog Edel Gestrenge Heer ERNST CAREL von LESCHEN, in leven gepensioneerd Maioor en Plaats-Majeor alhier, A. L. von LESCHEN, Geb. BRANDEN. Op verzoek van den Overledene, zullen er geene uiterlijke teekenen van rouw gedragen worden.

 

De naam von Leschen is van Duitse adel. Dat wordt geverifieerd als Sabine’s jongere zuster Wilhelmina komt te overlijden. In de Opregte Haarlemsche Courant van 19 juli 1836 wordt het volgende gemeld:

 

Het heeft den almagtigen God behaagd, mijne Zeer geliefde Echtgenoote, WILHELMINA LOUISA SOPHIA, geboren Baronesse von LESCHEN, op den tienden dezer, na een ziekte van drie dagen, tot zich te nemen, in den ouderdom van ruim 28 jaren, mij nalatende zes kinderen, waarvan het jongste slechts 10 Weken oud is; deze is dienende tot kennisgeving aan Bekenden, zoo wel buiten als binnen de Stad, terwijl ik verzoek mij van rouwbeklag te verschonen. Zutphen, A. F. GAL L E TTE, den 15de Julij 1836. Chir. Dentiste

 

Moeder Anne verkast naar Grave en overlijdt daar volgens akte op 26 juni 1852, om half negen in de avond. De aangifte werd gedaan door haar buurmannen, logementhouder Franciscus Gerhardus Rijkzen, en winkelier Johannes Wilhelmus Cornelissen. De akte vermeldt ook dat Anne voor man Ernst weduwe was van een heer Maslow. Ernst is rond 1771 geboren in Göttingen als zoon van Johann George von Leschen en Henriette Margaretha Carolina von Witten. De von Leschen familie was behalve van Duitse afkomst ook Duits van nationaliteit. In het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden van 1852, wordt Charles Guillaume August, kapitein der infanterie, de status van Nederlander verleend.

  

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb