William Young

Vader van Elisabeth Young, echtgenote van Robbert leonardus Brouwer

 

De Europese voorouders van de families Kessler, Post en Brouwer reisden naar de verre Oost in het zogenaamde koloniale tijdperk. Hun thuisland was het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, en na de afsplitsing van België in 1830 werd dat het Koninkrijk der Nederlanden. Tussen 1795 en 1815 viel Nederland onder Frans gezag. Tot 1806 was dat onder de vlag van de Franse Republiek. Van 1806 tot 1815 was dat onder de vlag van het Franse keizerrijk. Lodewijk Napoleon was er toen de baas.  Voor die tijd viel het huidige Nederland gedurende 20 jaar onder Frans bewind, tot aan 1806 was dat de Franse Republiek en na 1806 Napoleons Franse Keizerrijk. De periode voor 1795 vormden de soevereine staten Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland, en Drenthe de Republiek der Verenigde Nederlanden, dat in 1588 ontstond. Een opmerkelijk succes in deze periode is de in 1602 opgerichte VOC ofwel Verenigde Oostindische Compagnie. De voorouders die ik nu probeer op te sporen, kwamen niet alleen rechtstreeks naar Indië maar begonnen hun avontuur ook in de kolonies die de VOC bezat in India.

 

William Young is in 1787 geboren in Dacca (Dhaka) in de Bengalen. Voordat Dacca in 1765 onder gezag van het Verenigd Koninkrijk kwam was deze stad de hoofdstad van de bengalen en een handelscentrum voor Britten, Fransen en Nederlanders.

 

William kwam op Java terecht in 1811 tijdens de Engelse invasie van dat eiland dat toen onder Frans bewind viel, net als Nederland. Eenmaal gevestigd begon hij in Batavia als adjunct fiscaal bij het Court of Justice en in 1812 en 13 was hij eerste commisaris bij het Court of requests. In 1813 was hij lid en secretaris van het Revenu Comittee. Hij was adjunct fiscaal in 1814, opnieuw lid en secretaris van het revenu committee in 1815 en werd in 1815 benoemd tot vice president van de Weeskamer Batavia. Van 1815 tot 1825 was hij lid van de firma Jessen, Trail & Co, opgericht door Josias Jessen en David Trail vier jaar eerder en na de dood van Trail in 1824 voortgezet door Johan Erich Banck. William huwde op 7 september 1815 te Batavia Charlotte de Haart, geboren in Colombo en dochter van dr. van Benjamin Pieter Cornelis de Haart en Geertruida Johanna Leembruggen. William en Charlotte kregen te Batavia samen 6 kinderen

 

Java government gazette

02-03-1816

EXTRACT from the Proceedings of the Bench of Magistrates at Batavia. Wednesday, Feb. 7, 1816. Resolved, that in conformity with the 38th Article of the Regulations for the manner of Proceeding in Criminal Cases, the following Gentlemen be appointed to sit as Juries in the Jurisdiction of the Supreme Court of Justice during the current year 1816, viz. Messrs. P. 1. Chassé, W. Wardenaar, J. C. Romswinkel, J. M. Haljé, J. G. Bauer, J. C. Goldman, J. Kkenholm, M. A. Mossel, W. Popkens, J. Schill, G. Drost, J. Burger,G. Kool, J. van Leeuwen, C. W. Thai man, J. P. Barends, R. Coop ê. Groen, J. Velthuisen, M. J. F. Salingre, A. Ma. kaie, P. J. Sleuf haas, VV. D. Boude weins, 1). van Sun, L. Heuketlugt, J. R. Tile, E. P. Seena, F. Gertsen, G. C. van llyck, M. Meyer, VV. Young, J. Haste, J. B. Dekker, D. Ricmsdyk, T. Rutter, J. Dalton, H. h. Kruilhoff, p. J, Gropnewald, I'. de Bruin Vermeer, Ede Hendriks, A. Maarschalk, A. C. Coenradie, F. Arnold, H. Hinsch, J. W. Janssen, J. 11. van der Horst, A. 11. Hubbard, J. Davidson, J. A. Dat, Baron van Lutzow, N. A rends, C. N. de Blot. Ordered, (hat of this election the necessary intimation be given to the Supreme Court of Justice and the parlies concerned. A true Extract, J. C. SCHMIDT, Sec.

 

 • Wilhelmina Charlotta Young, geb. 19 juni en ged. ald. 28 juli 1816
 • Charles William Young, geb. 6 aug. en ged. ald. 14 sept. 1817

 

Bataviasche courant

27-12-1817

Extract uit het register der besluiten van President en leden van de Magistraat van Batavia Maandag den 22sten december 1817.

Is besloten overeenkomstig het bepaalde bij artikel 38, van het thans in werking zijnde regelement, op de manier van procederen in criminele zaken, tot gezworenen bij de zittingen van den Hoogen Raad van justitie te Batavia, gedurende het aan staande jaar 1818te verkiezen en benoemen, gelijk daar toe verkozen en benoenmd worden bij deze:

[W. Young en anderen]

En zal van deze verkiezing worden kennis gegeven aan den Hoogen Raad van justitie welmeld, mitsgaders extract gezonden aan de benoemde gezworenen tot informatie.

Accordeert met het voorz. Register

De Secretaris van President en Leden van den Magistraat. voornoemd J.C. Schmidt

 

 • William Young, geb. 4 okt. en ged. ald. 8 nov. 1818

 

 

Bataviasche courant

15-07-1820

Tot mededirecteur benoemd van Bataviaasche Zee-Assurantie sociëteit

 

 • Henriëtte Geertruida Young, geb. 30 sept. 1820
 • Charlotte Elisabeth Young, geb. 25 jan. 1822

 

Charlotte overleed op 3 november 1825.

 

Bataviasche courant

09-03-1825

Notice is hereby given that the interest and responsability of mr Peter Jessen in the firm of Jessen Trail & Co.have ceased, and that James Trail and William Young will continue to cany on the business upon their own account, under the name of Trail&Co

Peter Jessen

James Trail

Batavia 1st March 1825

 

Bataviasche courant

24-05-1826

Tot mededirecteur benoemd van Bataviaasche Zee-Assurantie sociëteit

 

 • Mary Young, geb. Batavia 11 aug. 1825
 • Mary Young, geb. Batavia 1827

 

Zijn tweede huwelijk was met de eveneens in Colombo geboren Johanna Juliana Henriëtte de Lannoy. Zij was een dochter van dr. van Barend Wijbrandus de Lannoy en Maria Justina Kriekenbeek. Zij trouwden op 25 februari 1827. William en Juliana kregen samen nog 8  kinderen

 

 • John Young, geb. Batavia 26 jan. 1829
 • Elisabeth Young geb. 5 maart 1830

 

Javasche courant

28-09-1830

The English chapel . at Parapattan will not be further available for Divie Service, untill painted and completed-The undersigned beg leave to inform their friends and the public, that they intend opening a school for the instruction of youth in the English language, to commence from the 1st of October. terms, for day-scholars 10 rupees monthley. Hours of instruction from 8 to 1. W.H. Medhurst. W. Young

 

 • James Young geb 7 jan. 1832
 • Martha Young, geb. 7 juni 1833
 • Henry Young geb. 8 jan. 1836

 

Javasche courant

05-04-1837

Men verlangt een persoon (en bij voorkeur eene vrouw) bevoegd om onderwijs in de Hollandsche en Fransche talen te geven , adres by den heer W. Young jr., te Parapattan

 

 • Edward Young geb. Batavia 1 mei 1837
 • Julia(na) Young, geb. 24 juni 1838

 

Javasche courant

12-12-1838

Eng. schip George the Fourth, J. Draijoer, naar China, passagier, de heer W. Young

 

03-04-1839

W.Young verlaat voor eenigen tijd Java

 

Javasche courant

21-08-1839

Te huur, een huis op Tanabang; adres bij W. Young

 

Javasche courant

07-03-1840

The partnership heretofore existing between us, under the firm of Trail and Co., has been by mutual consent dissolved, and the business of liquidation will be carried on, by the second subscriber, in Batavia. JAMES TRAIL. WILLIAM YOUNG.

 

William overleed op 28 augustus 1841 op het landgoed Struiswijk te Batavia, ooit aangelegd door David Johannes Smith voor Abraham Struis.

 

Javasche courant

04-09-1841

Tot mijne bittere droefheid overleed heden mijn geliefde echtgenoot, de heer William Young, in den ouderdom van 52 jaren, diep betreurd door zijne kinderen en verdere familie betrekkingen. J. J. H. YOUNG, Batavia, 28 Aug. 1841. geb. de Lannoij.

 

Javasche courant

11-09-1841

Debiteuren en crediteuren des boedels van wijlen den heer W. Young, worden verzocht, binnen drie maanden na dato dezer, hunne betalingen en opgaven te doen, aan den tweeden ondergeteekende. Batavia , J. TRAIL, 2 September 1841. W. YOUNG Junr. Executeuren

 

Javasche courant

09-10-1841

Op donderdag den 14den October 1841. Voor het woonhuis van de Lanoij, op Parapattan, voor rekening van wijlen Wm. Young, van wagens, paarden, tuigen, goede meubelen, als: spiegels, banken, pendules, stoelen, tafels, ledikanten, lampen ets.; benevens vier buffels en een partij van circa 25 tjaings padie.

En tegen 4 percent vendusalaris, voor het commissiehuis van Voute en Guerin, van diverse negotie goederen

 

Javasche courant

23-10-1841

Op nader te bepalen dag, zal op publieke vendutie worden verkocht, de navolgende tot den boodnl van wijlen den heer William Young behoorendo vastigheden, als: 1. Het aangenaam gelegen en winstgevend landje, gelegen te Bidara-Tjina, beplant met circa 2600 meestal vruchtdragende klapperboomen, circa 1050 noten muscaat-, een groot get.fJ koffij- en verscheiden andere vruehthoomen; benevens het daarop staande woonhuis en bijgebouwen

 

 

Javasche courant

27-11-1841

Roselje § Co. zullen op den lsten December aanstaande, voor rekening des boedels van wijlen den heer W. Young, publiek verkoopen : Een huis en erve, staande en gelegen te Bidara-Tjina. Twee stukken grond, als boven. Een huis en erve, staande en gelegen op Tana-abang, thans bewoond door den heer R. Toelaer. 4 a 5 tjains padie, en 1 rijstmolen.

 

Javasche courant

27-11-1841

Ën precies ten JJ ure. De vastighcden toebehoorende aan wijlen IV. Young, breed«r vermeld in de courant van den 24sten November no. 94, benevens het op den 24sten dezer onverkocht gebleven huis en erve breeder vermeld in de couranten van 10 en 13 November no. 90 en 91

 

Javasche courant

11-12-1841

Onderhands te koop, het landje ta Bidara-Tjiena met het daarop staande woonhuis, b.nevens twee daarnaast gel-gen perceelen, zoowade hat huis op Tanabang, thans bewoond door den heer R. toe Laar, toebehoorende tot den boedel van wijlen William Young; informntien bij Wm. YOUNG," junior.

 

William Young was de eerste blanke Young voorouder die in Indië terecht kwam. Hij is echter niet in Europa geboren. Hopelijk lukt het me de voorouders van William te vinden die daadwerkelijk uit Groot Brittannië afreisden naar India.

 

GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE

GEDENKWAARDIGHEDEN

B E T R E F F E N D E

EUROPEANEN OP JAVA DEEL 1V

BESCHREVEN DOOR

Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS

 

Batavia.

Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling 1X.

 

 1. Hier rust / Johanna Juliana Henriette de Lannooy /

Weduwe van William Young/ geb.te Colombo-Ceylon /

14 Februari 1810 / overl. te Batavia 21 September 1879 /

met / haar zoon Edward Young onzen lieven vader / geb.

te Batavia den lsten Mei 1837 en / overl. te Mr. Cornelis den

8sten Oct, 1917

 

Ik kreeg een bericht van ene Richard Young, nakomeling van William Young (ovl Batavia 1841) Hij zocht naar de ouders van William Young. Via een Engelse onderzoekster van de site fibis.org en heeft hij daar de vraag neergelegd of zij hem verder konden helpen. Zij antwoordde:

I have checked the name index for baptisms in Bengal but I have not found any entries for William Young baptised in 1787 in Dacca. There is a record a William Young baptised in Dinapore on 23/10/1791, son of Samuel, a Private in the 2nd European Regt. (ref. N/1/4/116). As the date of birth is not stated I am not able to confirm or reject the entry. There was a common practice in 18th century India to christen the children few years after the birth.

We hold approximately 70% of ecclesiastical returns from British India, so his registration may not be included in our records. If you know of any of his siblings, it may be worth checking their baptismal records, as they would contain similar information about the parents.

The father's name may be also stated on his marriage records. However we do not hold the records from either Colombo or Batavia (I am assuming they are the possible locations).

  

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb