David Pieter Kessler

NL
David Pieter is geboren op 2 december 1912 te Bandung als zoon van Dorus Robbert Pieter Kessler en de Javaanse 'Nies'. Oom Piet, Teddy's oudste broer, is volgens traditie vernoemd naar zijn grootvader David Pieter. Van hem vindt ik een naturalisatieverzoek. Intussen was hij al in Nederland, woonde in Den Haag en had werk als monteur. Hij kreeg zijn status uiteindelijk op 15 maart 1962. De officiële tekst:

Artikel 1. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, vierde lid, aanhef en onder 3°, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

Ook vind ik een ander document, opgemaakt in Nederland, waaruit hij getrouwd blijkt te zijn geweest. Volgens dat document is hij op 13 juli 1955 getrouwd geweest met ene Francoise Helene Janssen, geboren te Semarang op 13 december 1907. Via een ander archief vind ik haar geboortedatum terug. Hierin blijkt ze precies 2 jaar eerder te zijn geboren. Ze was dus 7 jaartjes ouder dan haar echtgenoot. In oktober 1957 wordt dit huwelijk in Jakarta ontbonden, waarna Oom Piet naar Nederland vertrekt. Oom Piet bleef daarna zover we weten vrijgezel. Onder een fragment van dit document:

 

 

EN
David Pieter was born on December 2, 1912 in Bandung, the son of Dorus Robbert Pieter Kessler and the Javanese 'Nies'. Uncle Piet, Teddy's eldest brother, is traditionally named after his grandfather David Pieter. I find a naturalization request from him. In the meantime he was already in the Netherlands, living in The Hague and working as a mechanic. He finally got his status on March 15, 1962. The official text:

Article 1. Notwithstanding the provisions of Article 3, fourth paragraph, preamble and under 3°, of the Dutch Nationality and Residency Act (Stb. 1892, 268), the status of a Dutch citizen is hereby granted to:

I also find another document, drawn up in the Netherlands, from which he appears to have been married. According to that document, he was married on July 13, 1955 to a certain Francoise Helene Janssen, born in Semarang on December 13, 1907. I can find her date of birth through another archive. It turns out that she was born exactly 2 years earlier. So she was 7 years older than her husband. In October 1957 this marriage was dissolved in Jakarta, after which Uncle Piet left for the Netherlands. Uncle Piet then remained single as far as we know. Below an excerpt from this document:

Op zijn oude dag kwam hij dichterbij zijn familie wonen. Hij betrok een appartementje in Oss. Mijn opa bracht hem vaker bezoekjes en mijn tantes ontfermden zich over hem. Daar in Oss ben ik wel vaker geweest. Oom Piet was dol op kennis. Kennis over soms de meest vreemde zaken. Hij was buitengewoon geïnteresseerd in astrologie. Ik heb een cassettebandje met daarop zijn stem waarin hij de details rondom astrologie uitlegt. Wat ik me ook kan herinneren zijn de piramides bij hem in huis. Piramides geven kennelijk een bepaalde kracht. Zo weet ik dat wij op een gegeven moment thuis altijd een kan water, dat we nuttigden bij het avondeten, hadden staan op een soort onderzetter in kleine piramidevormpjes. Oom Piet ging ook wel eens op bezoek bij paranormaal begaafden. Ik vond dat vroeger ook wel spannend. Ik vond mijn grootvader en zijn broer vroeger wijze mannen. Al wat zij aangingen moest dus wel interessant zijn. Op een gegeven moment verhuisde Oom Piet naar Beugen, vlakbij Boxmeer waar mijn grootouders en mijn meeste tantes en ooms woonden. Mijn tantes namen de zorg op zich tot het moment dat hij dement werd en werd opgenomen in een tehuis. Ik herinner mij een bezoek met mijn vader, opa en nog meer familie. We zaten op zijn kamer in een kring maar Oom Piet was een beetje agressief en begon met zijn wandelstok te zwaaien. Oom Piet was boos op het leven. Hij was er klaar mee en wilde dood. 

In his old age he moved closer to his family. He moved into an apartment in Oss. My grandfather paid him frequent visits and my aunts took care of him. I have been there many times in Oss. Uncle Piet was fond of knowledge. Knowledge about sometimes the strangest things. He was extremely interested in astrology. I have a cassette tape with his voice on it explaining the details surrounding astrology. What I also remember are the pyramids in his house. Pyramids apparently give a certain power. For example, I know that at some point at home we always had a jug of water, which we had at dinner, on a kind of coaster in small pyramid shapes. Uncle Piet also sometimes visited psychics. I used to think that was exciting too. I used to think my grandfather and his brother were wise men. So everything they had to do had to be interesting. At some point Uncle Piet moved to Beugen, near Boxmeer, where my grandparents and most of my aunts and uncles lived. My aunts took care of it until he became demented and was admitted to a home. I remember a visit with my father, grandfather and more family. We sat in a circle in his room but Uncle Piet was a bit aggressive and started waving his cane. Uncle Piet was angry with life. He was done with it and wanted to die.

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb