Elisabeth Coldenhoff

NL
Elisabeth is geboren op 9 oktober 1916 te Padang als dochter van Theodora Catharina Mossel en Heinrich Erdmann Coldenhoff. Onder een fragment uit de Sumatrabode van 9 oktober 1916:

 

EN
Elisabeth was born on October 9, 1916 in Padang as daughter of Theodora Catharina Mossel and Heinrich Erdmann Coldenhoff. Below a fragment from the Sumatrabode dated October 9, 1916. 

Elisabeth wordt lerares van beroep. Tegen de tijd dat zij haar referenties heeft verdient begint de oorlog. Onder een fragment van haar Prisoner Of War  registratiekaart:

Elisabeth becomes a teacher by profession. By the time she has earned her credentials, the war begins. Below an excerpt from her Prisoner Of War  registration card:

Elisabeth verlaat Nederlands Indië op het schip Nieuw Holland dat vertrok op 23 mei 1947 van Tandjong Priok en aankwam in Amsterdam op 20 juni 1947. Jarenlang werkte Elisabeth op een kantoor in Amsterdam, voordat zij in de jaren '60 haar beroep van lerares eindelijk voort kon zetten. Ze verhuisde ervoor naar Den Haag. Inmiddels was ze zwanger. In 1961 beviel ze van dochter Caroline. De vader was uit beeld.

Elisabeth laat haar sporen na in Nederland via de archieven van Amsterdam. In deze registratie staat geen huwelijk vermeld. Haar kind wordt wel vermeld, een dochter, genaamd Caroline.

Elisabeth leaves the Dutch East Indies on the ship Nieuw Holland that departed from Tandjong Priok on May 23, 1947 and arrived in Amsterdam on June 20, 1947. For years Elisabeth worked in an office in Amsterdam, before finally continuing her teaching profession in the 1960s. to make. She moved to The Hague for this. She was now pregnant. In 1961 she gave birth to daughter Caroline. The father was out of the picture. Elisabeth leaves her traces in the Netherlands through the archives of Amsterdam. No marriage is mentioned in this registration. Her child is mentioned, a daughter, named Caroline.

Caroline schrijft later een stuk in een krant, the Virginian Pilot:  'A family secret rooted in war, revealed in death'. Ze woont tegenwoordig in de Verenigde Staten en draagt de naam van haar echtgenoot, Hale. Het verhaal vertelt over een moeizame relatie tussen moeder en dochter. Moeder Elisabeth was een dame met weinig affectie. Dochter Caroline herinnert zich de weinige knuffels en kusjes die zij in haar jeugd mocht ontvangen. Het maakte Caroline een strijdlustig type. Caroline was 16 toen een tante in de familie Coldenhoff op sterven lag, en besloot Caroline het verhaal te vertellen over haar vader. Hij was een getrouwd man toen hij werkzaam was op de postkamer van het Amsterdamse kantoor en kreeg een geheime relatie met Elisabeth. De zwangerschap was voor Elisabeth een schok omdat ze een bastaard kind op de wereld zou zetten. Dat werd in die tijd niet gewaardeerd. Caroline was boos en vroeg om verhaal. Maar ze kreeg maar weinig te horen van haar moeder. Uiteindelijk liep ze weg van huis. Met haar moeder bleef ze uiteindelijk een beschaafde relatie onderhouden maar verhuisde op haar 25ste naar de Verenigde staten waar ze trouwde en kinderen kreeg. Als het nodig was hadden ze contact, soms met een bezoek. Als haar moeder op 91 jarige leeftijd komt te overlijden in 2007, vliegt Caroline naar Nederland. Tussen haar moeders eigendommen ligt een brief met de titel 'Caroline's vader is..' Het is pas dan dat ze erachter komt dat Ewald Gilles de Neve haar echte vader is. Het duurt nog even voordat Caroline stappen onderneemt. Helaas is dan haar biologische vader in 2004 al overleden. Enkele van Ewald Gillis' kinderen blijken ook in de VS te wonen. Uiteindelijk ontmoeten zij elkaar.  Door een DNA test wordt hun familieband bevestigd. 

Het artikel toont onderstaande kinderfoto van links Elisabeth Coldenhoff, en rechts haar zuster Charlotte Rosalie.

Caroline later wrote an article in a newspaper, the Virginian Pilot: 'A family secret rooted in war, revealed in death'. She now lives in the United States and goes by her husband's name, Hale. The story tells of a difficult relationship between mother and daughter. Mother Elisabeth was a lady of little affection. Daughter Caroline remembers the few hugs and kisses she received in her youth. It made Caroline a combative type. Caroline was 16 when an aunt in the Coldenhoff family was dying, and Caroline decided to tell the story about her father. He was a married man when he worked in the mailroom of the Amsterdam office and had a secret relationship with Elisabeth. The pregnancy was a shock to Elisabeth because she would give birth to a bastard child. That was not appreciated at the time. Caroline was angry and asked for redress. But she didn't hear much from her mother. Finally she ran away from home. She eventually maintained a civilized relationship with her mother, but moved to the United States when she was 25, where she married and had children. If necessary, they were in contact, sometimes with a visit. When her mother dies at the age of 91 in 2007, Caroline flies to the Netherlands. Between her mother's belongings lies a letter entitled 'Caroline's father is..' It is only then that she finds out that Ewald Gilles de Neve is her real father. It takes a while for Caroline to take steps. Unfortunately, her biological father passed away in 2004. Some of Ewald Gillis' children also appear to live in the US. Eventually they meet. Their family connection is confirmed by a DNA test.

The article shows the child photo below from left Elisabeth Coldenhoff, and right her sister Charlotte Rosalie.

Via de link https://www.youtube.com/watch?v=z5U2eXtYXhg is een video gemaakt van een ABC dat Elisabeth gedurende de oorlog heeft geschetst. Het is haar dochter die de tekst zowel in Nederlands als Engels voorleest. Het is onderdeel van het artikel in 'The Virginian Pilot'. 

 

Via the link https://www.youtube.com/watch?v=z5U2eXtYXhg a video has been made of an ABC that Elisabeth sketched during the war. It is her daughter who reads the text in both Dutch and English. It is part of the article in 'The Virginian Pilot'.

 

Bronnen:
Archieven Amsterdam, Erik de Neve via Geneanet.
The Virginian Pilot (journal) by Joanne Kimberlin: https://www.pilotonline.com/history/article_f2302a30-158f-5815-acf6-f33c9e43061b.html
Daily Times: https://eu.delmarvanow.com/story/news/local/maryland/2015/04/01/health-hurt-inequality/70768528/

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb