John

NL
John Kessler is geboren op 21 oktober 1924 te Bandung als zoon van Dorus Robbert Pieter Kessler en Dora Isabella Takia Post. Oom John was binnen de familie naast Oom Piet wel de meest besproken broer. Alleen hij, Opa en broertje Paul hebben, voordat ze in Nederland kwamen, in Nieuw Guinea gewoond. Oom John was getrouwd met tante Ida, dochter van de Nederlandse Hendrik Knol en de Javaanse Miot. Zij is geboren op 24 februari 1922 te Jogjakarta. Tante Ida werkte tijdens de Japanse bezetting en de Bersiap periode bij een Japanse visboer of winkel en later als verpleegster.  Ze vertelde dat haar man in kamp Tjimahi gevangen zat. Oom John heeft er zelf weinig over verteld. Hij vertelde wel dat men zo'n honger leed dat ze zelfs ratten aten. Oom John zei wel eens: “Ze zeggen dat de Duitsers erg waren, maar de Jappen… die waren nog veel
erger.” Een quote die ik ook ken van mijn Opa Teddy. Toen de oorlog voorbij was en Oom John weer thuis kwam, was hij zo mager dat zusje Thea hem eerst niet herkende. Oom John leerde tante Ida vlak na de oorlog kennen in een gaarkeuken. Ze zijn getrouwd op 22 september 1948 in Bandung, waar hun eerste kind werd geboren. Daarna trokken zij naar Manokwari, Nieuw Guinea, waar broer Teddy zich al had gevestigd met zijn kersverse bruid Jeanette Doppert. Hier kregen zij nog 3 dochters en een zoon. Tante Ida vertrok uiteindelijk met haar kinderen, en zwanger van haar jongste zoon naar Nederland. Vanwege werk was oom John genoodzaakt nog enige tijd te blijven om daarna zijn gezin achterna te reizen. Na tijdelijk in Scheveningen te hebben gewoond, en in een pension in Meersen kwamen Oom John en tante Ida met hun gezin in het Brabantse Schijndel terecht. In de jaren negentig heb ik hen zelf een keer opgezocht. Mijn ouders waren na een bezoekje hun paraplu vergeten en omdat ik met een vriend in Schijndel moest zijn, kreeg ik prompt de opdracht even langs te gaan. Het is al lang geleden en ik weet niet meer precies waar we het precies over hebben gehad maar wat mij is bijgebleven is de manier waarop hij sprak. Er ging dan een vingertje in de lucht om de inhoud nog wat aan te dikken. Ik moest tijdens dat gesprek heel erg aan mijn oom Robbie denken. De vriend die er bij was, kende Robbie ook en deed los van mij dezelfde conclusie. We hebben er achteraf nog heerlijk om kunnen lachen. Onder een aantal foto’s uit Bandung, Manokwari en Nederland.

 

 

EN
John Kessler was born october 21st, 1924 in Bandung as son of Dorus Robbert Pieter Kessler and Dora Isabella Takia Post. Uncle John was the most discussed brother in the family next to Uncle Piet. Only he, Grandpa and brother Paul lived in New Guinea before they came to the Netherlands. Uncle John was married to Aunt Ida, 
daughter to dutchman Hendrik Knol and the javanese Miot. She was born in Jogjakarta on februari 22, 1922. Aunt Ida worked during the Japanese occupation and the Bersiap period at a Japanese fishmonger or shop and later as a nurse. She said that her husband was imprisoned in camp Tjimahi. Uncle John himself has said little about it. He did say that people were so hungry that they even ate rats. Uncle John used to say, “They say the Germans were bad, but the Japs…they were still a lot.” worse." A quote I also know from my Grandpa Teddy. When the war was over and Uncle John came home, he was so thin that little sister Thea didn't recognize him at first. Uncle John met Aunt Ida shortly after the war in a soup kitchen. They were married on September 22, 1948 in Bandung, where their first child was born. Then they moved to Manokwari, New Guinea, where brother Teddy had already settled with his new bride Jeanette Doppert. Here they had 3 daughters and a son. Aunt Ida eventually left for the Netherlands with her children and pregnant with her youngest son. Because of work, Uncle John was forced to stay for a while before traveling after his family. After living temporarily in Scheveningen and in a pension in Meersen, Uncle John and Aunt Ida ended up with their family in Schijndel in Brabant. I visited them myself once in the 1990s. My parents had forgotten their umbrella after a visit and because I had to be in Schijndel with a friend, I was promptly instructed to stop by. It's been a long time and I don't remember exactly what we talked about but what has stayed with me is the way he spoke. A finger went up in the air to thicken the contents a bit. During that conversation I was thinking very much about my Uncle Robbie. The friend who was there also knew Robbie and came to the same conclusion independently of me. We had a good laugh about it afterwards. Below a number of photos from Bandung, New Guinea and the Netherlands.

Oom John overleed te Schijndel op 28 mei 1994 aan een hersenbloeding. Hij werd begraven op de begraafplaats van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans te Schijndel op 1 juni 1994. Tante Ida overleed te 's-Hertogenbosch op 21 december 2011. Zij is begraven op 28 december 2011 op dezelfde begraafplaats als haar man.

Uncle John passed away in Schijndel on May 28, 1994 from a brain haemorrhage. He was buried in the cemetery of Our Lady of the Holy Rosary in Schijndel on June 1, 1994. Aunt Ida passed away in 's-Hertogenbosch on December 21, 2011. She was buried on December 28, 2011 at the same cemetery as her husband.

 

Bronnen: Sophie Buckingham, kleindochter van John Kessler en Ida Knol.

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden: