Victor Lucas Makatita

NL
Victor Lucas is geboren te Batavia op 30 april 1919 als zoon van Lucas Makatita en Maria Francisca Kessler..

In het staat- en letterkundig nieuwsblad ‘Het Vaderland’ van 24-04-1942 vind ik het overlijdensbericht van jongere broer en militair Victor Lucas Makatita:

Mede namens ome Ouders en Zusters In Nederlands Indie geef ik met groote droefheid kennis van het overlijden op 9 April 1942 te Dijon (CÔte d'Or. Frankrijk) van mijn goeden broer VICTOR LUCAS MAKATITA. in leven cadet-sergeant bij het K.N.I. L., oud bijna 23 jaren. A. P. MAKATITA. Schelpenkade 45 Leiden. 23 April 1942

Via oorlogsgravenstichting wordt het verhaal vertelt over zijn poging om tijdens de 2e wereldoorlog naar Nederlands Indië te komen om te vechten, en hoe hij tijdens pogingen om de Frans-Zwitserse grens over te komen werd gearresteerd door de Duitsers en uiteindelijk geëxecuteerd op 9 april 1942. Hij krijgt nog toestemming zijn broer een brief te schrijven. De brief en een relaas over Victor is te lezen via Javapost:

“Ik hoop dat je begrijpt, dat ik dit moest doen. Ik was nu eenmaal van plan officier te worden en Indië was in gevaar … Wat het bericht voor thuis aangaat, doe dat in Godsnaam voorzichtig. … Nooit zal ik vergeten wat ze allen, Pa en Ma in het bijzonder, voor mij betekenden. Ik vraag vergiffenis als ik niet altijd een even goede zoon ben geweest. Ik was nu eenmaal niet sterk in uiterlijk vertoon. Wens ze allen het allerbeste toe. Ik vraag vergeving, als ik ze door deze handeling verdriet berokkend heb, maar ik kan niet anders. …. Houd je taai! Je broer Vic.”

 

 

EN
Victor Lucas was born in Batavia on April 30, 1919 as son of Lucas Makatita and Maria Francisca Kessler.

In the political and literary newspaper 'Het Vaderland' of 24-04-1942 I find the obituary of younger brother and soldier Victor Lucas Makatita:


Also on behalf of Uncle Parents and Sisters In the Netherlands Indies I announce with great sadness the death on April 9, 1942 in Dijon (CÔte d'Or, France) of my good brother VICTOR LUCAS MAKATITA. cadet sergeant alive at the K.N.I. L., aged almost 23 years. A.P. MAKATITA. Shell quay 45 Leiden. Apr 23, 1942

Via War Graves Foundation, the story is told about his attempt to come to the Dutch East Indies to fight during World War II, and how he was arrested by the Germans while trying to cross the French-Swiss border and eventually executed on April 9, 1942. He still gets permission to write his brother a letter. The letter and an account about Victor can be read via Javapost:

I hope you understand that I had to do this. It was my intention to become an officer and India was in danger… As for the home message, for God's sake, do it carefully. … I'll never forget what they all, Mom and Dad in particular, meant to me. I ask forgiveness if I have not always been a good son. I just wasn't strong in appearance. Wish them all the very best. I ask forgiveness if I have caused them grief by this act, but I cannot do otherwise. …. Be tough! Your brother Vic.”

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb