Jacob Roelof

NL
Jacob Roelof is de jongste telg uit het gezin van David Pieter Kessler en Elisabeth Brouwer. Jacob Roelof lijkt veel op zijn moeder. Ook Jacob Roelof begint zijn loopbaan als ambtenaar. In 1913 bevindt Jacob Roelof zich in Den Haag. In Leiden huwt hij op 7 november 1916 de op 28 mei 1897 in Batavia geboren Carolina Helena Schumacher. Dochter van de in Rotterdam geboren Willem Lodewijk Schumacher en Jeanne Emily van Daalen. Jacob en Carolina krijgen 2 kinderen. Als eerste wordt geboren dochter Jeanne Elisabeth op 23 februari 1921. Het gezin bevindt zich dan in Malang. Zoon Rudolf is geboren op 14 oktober 1924 te Tegal. Jacob Roelof is het gelukt om op te klimmen tot assistent resident. In 1930 was hij dat in Kendal. Dan volgt Solo/Surakarta en in 1934 wordt hij dat in Tjiami. In 1937 wordt hij als assistent resident overgeplaatst van Madjalenka (Cheribon) naar Tjiandjoer. Jacob Roelof gaat met groot verlof in 1939 naar Nederland en vestigt zich in Den Haag.  Het Bataviaasch nieuwsblad van 4 juli 1939 vermeld hun namen aan boord van het schip Christiaan Huygen naar  Amsterdam. 

Vervolgens kom ik Jacob Roelof tegen in het Arolsen Archief .Het Arolsen Archief is een internationaal centrum voor nazi-vervolging met 's werelds meest uitgebreide archief over de slachtoffers en overlevenden van het nationaal-socialisme. De collectie met verwijzingen naar circa 17,5 miljoen mensen bevat documenten over de verschillende groepen slachtoffers van het naziregime en is een belangrijke bron van kennis voor de huidige samenleving. Jacob Roelof wordt samen met 232 anderen  gevangen genomen en verplaatst naar Buchenwald. De aanleiding was waarschijnlijk een reactie op het gevangenzetten van NSB leden in Nederlands Indië. Na 3 dagen zit Jacob Roelof weer op transport naar Den Haag.

 


EN
Jacob Roelof is the youngest member of the family of David Pieter Kessler and Elisabeth Brouwer. Jacob Roelof looks a lot like his mother. Jacob Roelof also starts his career as a civil servant. In 1913 Jacob Roelof is in The Hague. In Leiden, on November 7, 1916, he married Carolina Helena Schumacher, who was born on May 28, 1897 in Batavia. Daughter of Rotterdam-born Willem Lodewijk Schumacher and Jeanne Emily van Daalen. Jacob and Carolina have 2 children. The first daughter is born Jeanne Elisabeth on February 23, 1921. The family is then in Malang. Son Rudolf was born on October 14, 1924 in Tegal. Jacob Roelof has managed to climb up to assistant resident. In 1930 he was in Kendal. Then Solo/Surakarta follows and in 1934 he becomes that in Tjiami. In 1937 he was transferred from Madjalenka (Cheribon) to Tjiandjoer as an assistant resident. Jacob Roelof takes a sabbatical leave and goes to the Netherlands in 1939 to settle in The Hague. The Batavian newspaper of 4 July 1939 mentions their names on board the ship Christiaan Huygen to Amsterdam.

 

Then I come across Jacob Roelof in the Arolsen Archive. The Arolsen Archive is an international center for Nazi persecution with the world's most comprehensive archive on the victims and survivors of National Socialism. The collection with references to approximately 17.5 million people contains documents about the different groups of victims of the Nazi regime and is an important source of knowledge for today's society. Jacob Roelof is captured and moved to Buchenwald. The reason was probably a reaction to the imprisonment of NSB members in the Dutch East Indies. After 3 days, Jacob Roelof is back on transport to The Hague.

 

Waarom Jacob Roelof na 3 dagen Buchenwald mag verlaten, kan ik niet verklaren totdat ik begrijp van zijn nazaten dat Jacob Roelof zelf lid blijkt van de NSB. Het is lastig om te begrijpen waar deze keuze vandaan komt. In Nederlands-Indië waren veel leden van de NSB op andere gronden lid geworden van de partij dan de aanhangers in Nederland. Het opkomend nationalisme van de Indonesiërs in hun strijd voor onafhankelijkheid en de Japanse dreiging was voor ultra-nationalistische Indo’s reden om lid te worden. Nog een reden was het gevoel van de Indo’s dat zij als partijlid gelijkgesteld waren aan totoks ('volbloed' Nederlanders). Toch zegden velen in de jaren 30 hun lidmaatschap op toen duidelijk werd dat de partij mee ging met de Duitse nazi-ideeën over raszuiverheid en Blut und Boden (Bron: wikipedia)

Tijdens de oorlogsjaren maakt de kust van Nederland plaats voor de zogenaamde Anlantikwal, een verdedigingslinie die zich uitstrekt over de Europese westkust. Honderdduizenden Nederlanders worden geëvacueerd om ruimte te maken.  Jacob Roelof werkt dan als schrijver bij het evacuatiebureau. Dochter Jeanne Elisabeth werkt in het Duitse stadje Kassel. Na de oorlog moet Jacob Roelof zich verantwoorden voor zijn keuze. Hij is sinds april 1945 geïnterneerd en heeft het erg moeilijk. Echtgenote en dochter bevinden zich in een andere gevangenis. Zo ook zoon Rudolf. Hij verklaart het Tribunaal zich te hebben aangesloten bij de NSB uit kritische overwegingen en nog steeds voor het nationaal socialisme te voelen. Uiteindelijk wordt hem van zijn vermogen een bedrag van 3500 gulden afgenomen en wordt hij ontzet uit de kiesrechten. Ook mag hij geen ambten meer vervullen.  Onder fragmenten uit een hieraan gewijd krantartikel .

 

Het huis aan de Zonnebloemstraat in Den Haag werd geconfisqueerd. Echtgenote Caroline Helena en dochter Jeanne Elisabeth werden op 27 juli 1945 geïnterneerd. Caroline werd vrijgelaten op 15 juni 1946 en Jeanne Elisabeth op 6 juni 1946. Waar ze onderdak hebben gevonden is niet bekend. Jacob Roelof werd op 10 februari 1947 vrijgelaten. Jacob Roelof overlijdt op 14 november 1947, volgens kleindochter Mieke aan keelkanker. Onder Jacobs trouwakte , daaronder fragment uit het bevolkingsregister van Den Haag uit 1939 en als laatste de akte van overlijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I cannot explain why Jacob Roelof is allowed to leave Buchenwald after 3 days until I understand from his descendants that Jacob Roelof himself appears to be a member of the NSB. It is difficult to understand where this choice comes from. In the Dutch East Indies, many members of the NSB had joined the party on different grounds than the supporters in the Netherlands. The rising nationalism of the Indonesians in their struggle for independence and the Japanese threat prompted ultra-nationalist Indos to join. Another reason was the feeling of the Indos that as party members they were equated with totoks ('thoroughbred' Dutch people). Yet, in the 1930s, many canceled their membership when it became clear that the party was going along with the German Nazi ideas about racial purity and Blut und Boden. (Source: wikipedia)

During the war years, the coast of the Netherlands gives way to the so-called Anlantikwal, a defense line that stretches over the European west coast. Hundreds of thousands of Dutch people are being evacuated to make way. Jacob Roelof then works as a writer at the evacuation office. Daughter Jeanne Elisabeth works in the German town of Kassel. After the war, Jacob Roelof has to answer for his choice.  He has been interned since April 1945 and is having a very hard time. Wife and daughter are in another prison. So is his son Rudolf. He declares to the Tribunal that he has joined the NSB for critical reasons and that he still feels for National Socialism. In the end an amount of 3500 guilders is taken from him and he is deprived of the voting rights. He is no longer allowed to hold any office. Below are excerpts from a newspaper article devoted to this .

 

 The house on Zonnebloemstraat in The Hague was confiscated. Spouse Caroline Helena and daughter Jeanne Elisabeth were interned on 27 July 1945. Caroline was released on June 15, 1946 and Jeanne Elisabeth on June 6, 1946. It is not known where they found shelter. Jacob Roelof was released on February 10, 1947. Jacob Roelof died on November 14, 1947, according to granddaughter Mieke of throat cancer. The picture below shows Jacob's marriage certificate, the other picture shows a fragment from the population register of The Hague from 1939. The last picture below the photo's shows his certificate of death.

Onder een fragment uit het stamboek van Indische pensioenen van Ambtenaren en Militairen 

Under an excerpt from the studbook of Indian pensions of civil servants and soldiers

Akte van overlijden Den Haag 1947.

Death certificate 1947 The Hague

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb