Johanna Petronella Mossel, Batavia 1904

NL
Het jongste kind van Petronella Kesler en Martinus Theodorus Mossel was dochter Johanna Petronella Mossel. Zij is geboren op 6 april 1904 te Batavia. Zij is getrouwd geweest met de veel oudere Ernest François Eugène Douwes Dekker (foto onder).  Johanna was onderwijzeres in de Nederlandse taal.

Eugène, een kleinzoon van Jan Douwes Dekker, broer van Eduard Douwes Dekker, de beroemde schrijver Multatuli, ging in 1922 in Bandung op een lagere school  lesgeven. Twee jaar later werd hij hoofd van die school, die hij vervolgens omdoopte tot het Ksatrian Instituut. Dit instituut breidde zich uit met enkele middelbare opleidingen en werd in 1926 officieel door het gouvernement erkend. In hetzelfde jaar huwde Douwes Dekker met een van de leraressen van zijn school.  Douwes Dekker was journalist, publicist, schrijver, politiek activist en onderwijzer. Douwes Dekker had een afkeer tegen het kolonialisme. Hij bracht zijn afkeer over op zijn echtgenote. Douwes Dekker was een fanatiekeling. Dat koste hem zijn huwelijk met Johanna.  Zij scheidden in 21-6-1947.  Johanna  is vervolgens met een Sumatraan getrouwd en les in Engels gaan geven. Haar afkeer tegen het kolonialisme bleef. Haar tweede echtgenoot, Djafar Kartodiredjo, was geen fanatiekeling. Johanna overleed in 1978.

 

EN
The youngest child of Petronella Kesler and Martinus Theodorus Mossel was daughter Johanna Petronella Mossel. She was born on April 6, 1904 in Batavia. She was married to the much older Ernest François Eugène Douwes Dekker (photo below). Johanna was a teacher in the Dutch language.

Eugène, a grandson of Jan Douwes Dekker, brother of Eduard Douwes Dekker, the famous writer Multatuli, went to teach at a primary school in Bandung in 1922. Two years later, he became head of that school, which he subsequently renamed the Ksatrian Institute. This institute expanded with some secondary education and was officially recognized by the government in 1926. In the same year, Douwes Dekker married one of the teachers at his school. Douwes Dekker was a journalist, publicist, writer, political activist and teacher. Douwes Dekker had an aversion to colonialism. He passed on his dislike to his wife. Douwes Dekker was a fanatic. That cost him his marriage to Johanna. They divorced on 6/21/1947. Johanna subsequently married a Sumatran and started teaching English. Her aversion to colonialism persisted. Her second husband, Djafar Kartodiredjo, was not a fanatic. Joanna passed away in 1978.

Artikel  uit Wiki (Uit het Indonesisch vertaald)

Johanna Petronella Mossel (1904-1978) is een leraar van Indische komaf die de tweede vrouw werd van Ernest Douwes Dekker (DD). Hij werd geboren in een Nederlands gezin van joodse afkomst .

Als lerares (behaalde in 1924 een Europees lerarendiploma), is zij sinds 1925 leraar en administratief assistent voor het Ksatrian Instituut , een onderwijsinstelling gesteund door Ernest Douwes Dekker die werd opgericht in Bandung. Ze hebben elkaar hier ontmoet en zijn in 1926 (22 september) getrouwd. Uit dit huwelijk zijn geen nakomelingen. Samen met haar man, Douwes Dekker, namen zij het initiatief om onderwijsbewustzijn te ontwikkelen. Johanna, die lerares was op de MULO-school van het Ksatrian Institute, is van mening dat de school geen bevredigend antwoord biedt op de onderwijsbehoeften van inheemse Indonesische kinderen. Ten slotte richtten ze allebei in 1932 een school op met de naam Sekolah Menengah Dagang (National Handels Collegium). Die naam was echter rampzalig. De Nederlandse regering verbood hen die naam te gebruiken. De geest die blijft branden zorgt ervoor dat ze niet opgeven, ze veranderen de naam van de school in de naam Moderne Middelbare Handelsschool (MMHS). De school geeft les in journalistiek, economie en onderwijs. Economische geschiedenislessen worden gegeven in de klassen 1 t / m 5. De boeken die worden gebruikt om handleidingen te maken zijn: Kolonieen door Prof. Schmidt, in het Duits, en Van Wingewest tot Zelbestuur door Stokvis.

Hoewel er bij het starten van haar school veel obstakels en beproevingen waren, zoals het verbranden of vernietigen van boeken door de Nederlandse overheid, liet Johanna zich niet ontmoedigen. Zij werd zelfs sterker om haar studenten op te leiden. Tijdens haar leraarsschap heeft zij haar studenten gratis medische onderzoeken kunnen bieden, en waren medische voorzieningen gratis. Johanna en haar man gaven 's middags buitenschoolse lessen. Door haar oud-studenten wordt lerares Johanna herinnerd als een lerares die kieskeurig en zeer streng was in het afdwingen van discipline en hoffelijkheid. Zij gaf ook les zonder honorariumvergoeding. Toen Douwes Dekker naar Suriname werd verbannen(1941), werd Johanna achtergelaten en kreeg ze het advies van Douwes Dekker om haar toevlucht te zoeken in Djafar Kartodiredjo, een leraar van het Ksatrian Instituut, om niet door het Japanse leger gepakt te worden. De twee trouwden later in 1942, waarschijnlijk zonder dat Douwes Dekker het wist.

Johanna was tijdens de Japanse bezetting geen Japans doelwit omdat haar naam dicht bij de onder Japanners bekende Douwes Dekker lag. Bij de terugkeer van Douwes Dekker uit Suriname begin 1947 kwamen de twee weer bij elkaar, maar konden ze zich niet verenigen als een gezin. Eind 1947 scheidden de twee. Johanna Mossel stond bekend als een fervent aanhanger van de Indonesische onafhankelijkheid tijdens de Revolutionaire Oorlog (1945-1949) en werd door het Nederlandse leger als een verrader beschouwd, maar werd nooit gearresteerd.

Article  from Wiki (Translated from Indonesian)

Johanna Petronella Mossel (1904-1978) is a teacher of Indonesian descent who became the second wife of Ernest Douwes Dekker (DD). He was born into a Dutch family of Jewish descent

As a teacher (obtained a European teaching diploma in 1924), since 1925 she has been a teacher and administrative assistant for the Ksatrian Institute, an educational institution supported by Ernest Douwes Dekker that was founded in Bandung. They met here and were married in 1926 (September 22). There are no descendants from this marriage. Together with her husband, Douwes Dekker, they took the initiative to develop education awareness. Johanna, who was a teacher at the MULO school of the Ksatrian Institute, believes that the school does not provide a satisfactory answer to the educational needs of indigenous Indonesian children. Finally, in 1932, they both founded a school called Sekolah Menengah Dagang (National Trade Collegium). That name, however, was disastrous. The Dutch government forbade them to use that name. They don't give up, they change the name of the school to the name Modern Secondary Trade School (MMHS). The school teaches journalism, economics and education. Economic history classes are taught in grades 1 through 5. The books used to create manuals are: Colonies by Prof. dr. Schmidt, in German, and Van Wingewest tot Zelbestuur by Stokvis

Although there were many obstacles and trials when starting her school, such as the burning or destruction of books by the Dutch government, Johanna was not discouraged. She became even stronger to train her students. During her teaching period she was able to offer her students free medical examinations, and medical facilities were free. Johanna and her husband gave extracurricular lessons in the afternoons. Teacher Johanna is remembered by her former students as a teacher who was picky and very strict in enforcing discipline and courtesy. She also taught without fee. When Douwes Dekker was exiled to Suriname (1941), Johanna was left behind and she was advised by Douwes Dekker to take refuge in Djafar Kartodiredjo, a teacher from the Ksatrian Institute, so as not to be caught by the Japanese army. The two later married in 1942, probably without Douwes Dekker knowing.

Johanna was not a Japanese target during the Japanese occupation because her name was close to the well-known Douwes Dekker among the Japanese. On the return of Douwes Dekker from Suriname in early 1947, the two reunited, but could not unite as a family. The two divorced in late 1947. Johanna Mossel was known as a staunch supporter of Indonesian independence during the Revolutionary War (1945-1949) and was considered a traitor by the Dutch army, but was never arrested.

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb