Robert Andrew Deans

NL
Robert Andrew is geboren als George Andrew te Singapore op 30 maart 1902 als tweede zoon van Annetta Maria (Marie) Kesler en Henry Deans. Op latere leeftijd heeft hij George officieel laten veranderen in Robert. De reden is zijn zoon onbekend. Hij werd gedoopt in de  Presbyterian Church in Singapore, en ging naar de St Andrews School of het Raffles Institution. Na zijn opleiding werkte hij als leerling marine engineer bij de Straits Steamship Company. Hij was toen 16 of 17 jaar oud. Na zo'n tien jaar aan boord koos hij een baantje aan land en kwam terecht bij de Asiatic petroleum Company (nu Shell) in Singapore. Hij trouwde Grace Marie Pennefather op 2 juni 1928 in de Cathedral of the good Shepherd in Singapore. Robert Andrew en Grace Mary kregen samen 9 kinderen waarvan 2 overleden als baby:

Dunlop Andrew (1929)

Gordon Paul (1931)

Harry Steven (1933)

Barbara Theresa (1934)

Joyce Mary (1936)

David Anthony (1942)

Donald Thomas (1946)

Op 7 december 1941 valt Japan Singapore binnen. Op 15 februari 1942 valt Singapore. Robert Andrew zat in het Japanse interneringskamp Sime Road te Singapore, en droeg campnumber 1205. Hij zat daar samen met zijn in Malakka geboren echtgenote en hun 5 eerstgeboren kinderen. Zij droeg campnumber 1204. Kampcommandant van het Sime Road interneringskamp was generaal-majoor Saito. In dit voormalige RAF kamp had iedere nationaliteit zijn eigen barak. Dit kamp was in gebruik van december 1943 tot mei 1944. Het kamp was verdeeld tussen vrouwen en hun kinderen, en de mannen boven de 12 jaar. In het laatste gedeelte van de Japanse bezetting bestond het kamp voornamelijk uit oorlogsgevangenen van Engelse en Europese komaf. Door het verbouwen van groenten kon beri-beri in toom worden gehouden, maar Malaria en tyfus heersten endemisch. Sime Road Camp telde tijdens de bevrijding totaal 4,507 geïnterneerde personen van 27 nationaliteiten. 1,023 daarvan waren vrouw en 328 kind. Het meerdendeel was van Britse komaf. 758 geïnterneerden waren van Europese komaf. De geïnterneerden van Sime raod camp hadden het over het algemeen iets beter dan de overige interneringskampen, desondanks stierven er veel mensen. Na de capitulatie van de Japanners, werd de geïnterneerden verzocht in het kamp te blijven voor hun eigen veiligheid. Sommigen hadden geen keuze omdat hun huizen in beslag waren genomen door militairen.EN
Robert Andrew was born George Andrew in Singapore on March 30, 1902, the second son of Annetta Maria (Marie) Kesler and Henry Deans. Later in life, he officially changed George into Robert. The reason is unknown to his son. He was baptized in the  Presbyterian Church in Singapore, and attended St Andrews School of the Raffles Institution. After graduating, he worked as an apprentice naval engineer with the Straits Steamship Company. He was then 16 or 17 years old. After about ten years on board, he chose a job ashore and ended up with the Asiatic petroleum Company (now Shell) in Singapore. He married Grace Marie Pennefather on June 2, 1928, at the Cathedral of the Good Shepherd in Singapore. Robert Andrew and Grace Mary had 9 children together, 2 of whom died as babies:

 

 

 

 

 

 

 


On December 7, 1941, Japan invades Singapore. Singapore falls on February 15, 1942. Robert Andrew was in the Sime Road Japanese internment camp in Singapore, wearing camp number 1205. He was there with his Malacca-born wife and their 5 firstborn children. She wore camp number 1204. The camp commander of the Sime Road internment camp was Major General Saito. In this former RAF camp, each nationality had its own barracks. This camp was in use from December 1943 to May 1944. The camp was divided between women and their children, and men over 12 years old. In the latter part of the Japanese occupation, the camp consisted mainly of prisoners of war of English and European descent. Growing vegetables kept beri-beri in check, but Malaria and typhoid were endemic. Sime Road Camp had a total of 4,507 internees of 27 nationalities during the liberation. 1,023 of these were women and 328 children. The majority were of British descent. 758 internees were of European descent. The inmates of Sime raod camp generally had a slightly better time than the other internment camps, despite this many people died. After the capitulation of the Japanese, the internees were requested to remain in the camp for their own safety. Some had no choice because their homes had been seized by soldiers.

Inventarisatie Sime road camp:

Sime road camp inventory:

 

Na de oorlog werkt Robert Andrew tot 1957 bij de Shell Company waar hij op 55 jaar met pensioen gaat. In zijn laatste functie werkte hij als Workshop Superintendent van het Shell Kallang Depot. Robert Andrew is overleden op 14 april 1967 te Singapore, oud 65 jaar. Grace Mary is overleden op 11 maart 1978 te Singapore, oud 78 jaar. Onder een trouwfoto van Robert Andrew en Grace Mary:

 

 

After the war, Robert Andrew worked for the Shell Company until 1957, where he retired at 55 years of age. In his last position he worked as Workshop Superintendent of the Shell Kallang Depot. Robert Andrew died on April 14, 1967 in Singapore, aged 65. Grace Mary died on March 11, 1978 in Singapore, aged 78. Below a wedding photo of Robert Andrew and Grace Mary:

 

Bronnen:

 

Vragen en reacties op deze pagina kunnen hieronder geplaatst worden:

Maak een Gratis Website met JouwWeb